Rozhodnutí NS

25 Cdo 2184/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/03/2019
Spisová značka:25 Cdo 2184/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.2184.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 2184/2019-103


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce: M. V., narozený XY, bytem XY proti žalované: Wüstenrot – stavební spořitelna a. s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, IČO 47115289, o 108.000 Kč, vedené u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pod sp. zn. 112 C 31/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2016, č. j. 11 Co 135/2016-54, takto:


Soud vyzývá žalobce M. V., aby si pro podání dovolání v této věci zvolil advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2016, č. j. 11 Co 135/2016-54.
Nebude-li do 15 dnů od doručení tohoto usnesení u Nejvyššího soudu ČR ke sp. zn. 25 Cdo 2184/2019 předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení zastaveno.
Odůvodnění:

Žalobce podal včasné dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 3. 2016, č. j. 11 Co 135/2016-54.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy.

Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,
a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,
b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání.

Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v ustanovení § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání.

Z obsahu spisu vyplývá, že dovolatel není zákonem stanoveným způsobem zastoupen. Jeho žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení nebylo vyhověno usnesením Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 8. 1. 2019, č. j. 112 C 31/2015-95, které nabylo právní moci dne 1. 2. 2019. Bez splnění zákonem stanovené podmínky zastoupení není možné v dovolacím řízení pokračovat. Nejvyšší soud proto žalobce opětovně vyzývá, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta (zastoupení notářem není možné, neboť v projednávané věci nejsou notáři oprávněni účastníky řízení zastupovat) a aby jeho prostřednictvím podal u soudu řádné dovolání.

Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, bude dovolací řízení zastaveno (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 7. 2019


JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu