Rozhodnutí NS

33 Cdo 3436/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/17/2019
Spisová značka:33 Cdo 3436/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.CDO.3436.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
II.ÚS 1765/20
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 3436/2019-126


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce D. L., bytem XY, zastoupeného JUDr. Vladimírem Zavadilem, advokátem se sídlem v Praze, Revoluční 765/15, proti žalované L. R., bytem XY, zastoupené JUDr. Markétou Allnutt, advokátkou se sídlem v Praze 2, náměstí I. P. Pavlova 1789/5, o 297.975 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 7 C 133/2018, o návrhu žalované na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2019, č.j. 23 Co 105/2019-94, t a k t o:

Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2019, č.j. 23 Co 105/2019-94, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.


O d ů v o d n ě n í

Žalovaná podala dne 11. 7. 2019 proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí krajského soudu dovolání, jehož součástí byla žádost o odklad vykonatelnosti. Návrh odůvodnila tím, že je zcela nemajetná, stará se celodenně o dceru AAAAA (pseudonym), nemá příjem ze zaměstnání, žije s dcerou sama a nevlastní žádný hodnotnější majetek. V případě zahájení výkonu rozhodnutí by jí hrozila závažná újma v podobě ztráty bydlení a veškerého příjmu pro ni i pro nezletilou dceru.

Vzhledem k tomu, že by neprodleným výkonem (exekucí) napadeného rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2019, č.j. 23 Co 105/2019-94, hrozila žalované závažná újma, Nejvyšší soud (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání) rozhodl, že se jeho vykonatelnost - v rozsahu vyplývajícím z výroku tohoto usnesení - odkládá až do právní moci rozhodnutí o dovolání (§ 243 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 17. 10. 2019


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu