Rozhodnutí NS

26 Nd 29/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/13/2019
Spisová značka:26 Nd 29/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.ND.29.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Nd 29/2019-22


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 5 – Stodůlkách, náměstí Junkových 2808/2, IČO: 25788001, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti povinné E. J., nar. XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2188/2018, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o.s.ř., takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2188/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem v Plzni, Palackého nám. 28, požádal Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 6.592,55 Kč.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 30. října 2018, č. j. 65 EXE 2188/2018-19, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť zjistil, že povinná není občanem České republiky, nikdy zde neměla povolen žádný druh pobytu, na území České republiky nebyl zjištěn žádný její majetek a byla zde registrována pouze v období od 18. srpna 2017 do 23. srpna 2017 na adrese XY.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů – dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinná nemá v České republice místo pobytu a nebyl doposud zjištěn ani žádný její majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 2. 2019


JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu