Rozhodnutí NS

26 Nd 87/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/04/2019
Spisová značka:26 Nd 87/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.ND.87.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Nd 87/2019-22


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Mgr. Lucie Jackwerthové v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, IČO 25788001, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti povinnému J. H., narozenému XY, naposledy bytem XY, pro 4.750,73 Kč, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2952/2018, o určení místní příslušnosti soudu, t a k t o :

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2952/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

O d ů v o d n ě n í :
  Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem v Plzni, Palackého náměstí 28, požádal Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 4.750,73 Kč.

  Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 16. 1. 2019, č. j. 14 EXE 2952/2018-18, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť na území České republiky nezjistil místo pobytu povinného - povinný není v evidenci obyvatel České republiky ani cizinecké policie, není ani znám žádný případný majetek, který by se nacházel v jeho obvodu.

  Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „o. s. ř.“), který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

  Povinný nemá v České republice místo trvalého pobytu a nebyl zde doposud ani zjištěn žádný jeho majetek (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

  Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno.

  P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 4. 4. 2019


  JUDr. Pavlína Brzobohatá
  předsedkyně senátu