Rozhodnutí NS

21 Nd 184/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/28/2019
Spisová značka:21 Nd 184/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.ND.184.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1 a 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Nd 184/2019-24


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Marka Cigánka a JUDr. Pavla Malého v exekuční věci oprávněného J. P., narozeného dne XY, se sídlem v XY, IČO XY, proti povinné L. K., narozené dne XY, naposled bytem v XY, pro 3.912,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha – západ pod sp. zn. 206 EXE 9204/2018, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Praha – západ pod sp. zn. 206 EXE 9204/2018 projedná a rozhodne Okresní soud Praha – západ.


Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha, Hradecká č. 2526/3, podal dne 20. 12. 2018 u Okresního soudu Praha - západ spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 20. 12. 2018 žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 3.912,- Kč.

Okresní soud Praha – západ usnesením ze dne 27. 3. 2019, č. j. 206 EXE 9204/2018-20, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněného bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. V odůvodnění uvedl, že povinná v současné době nemá na území České republiky trvalý pobyt ani pravomocně přiznaný pobyt cizince a že soudu rovněž není známo, kde se nachází majetek povinné.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinné ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinná podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobytu cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Skutečnost, zda má povinná exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinné (k tomu srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem Praha - západ (§ 105 odst. 2 o. s. ř.), vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Praha - západ, u kterého byla žádost o pověření exekutora a nařízení exekuce podána a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. 5. 2019

JUDr. Mojmír Putna
předseda senátu