Rozhodnutí NS

11 Tcu 37/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/21/2018
Spisová značka:11 Tcu 37/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:11.TCU.37.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 37/2018-18


USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 21. 11. 2018 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí ve věci M. P., nar. XY, podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, ohledně odsouzení občanky České republiky M. P. rozsudkem Odvolacího soudu v Benátkách, Italská republika, ze dne 17. 10. 2014, sp. zn. 1446/2007.


Odůvodnění:

Výše uvedeným rozsudkem Odvolacího soudu v Benátkách, který nabyl právní moci dne 5. 1. 2015, byl potvrzen rozsudek Soudu ve Veroně ze dne 15. 1. 2007 v části, v níž byla M. P. uznána vinnou trestným činem neúmyslného zabití a byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a osmi měsíců. Ohledně dalších trestných činů pak bylo zastaveno řízení z důvodu promlčení.

Trestného činu neúmyslného zabití se podle rozsudku Odvolacího soudu v Benátkách odsouzená dopustila tím, že dne 19. 10. 2005 ve 23:55 hodin v L. po požití alkoholu (s koncentrací 1,17 g/l v krvi) a kokainu řídila automobil Range Rover, po silnici SS249 ve směru L. P. d. G., přičemž v pravotočivé zatáčce v blízkosti kilometrovníku 42+86 jela vyšší než povolenou rychlostí (50 km/hod.) a nepřizpůsobila jízdu povětrnostním a místním podmínkám, v důsledku čehož ztratila kontrolu nad svým vozidlem, které vyjelo nalevo do protisměru a čelně se srazilo s automobilem Fiat Croma, řízeným B. E., který řádně jel ve svém jízdním pruhu, čímž mu způsobila vážná zranění, v jejichž důsledku poškozený zemřel během převozu záchrannou službou.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že nejsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená je občankou České republiky, která byla odsouzena soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin usmrcení z nedbalosti podle § 143 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci však nejsou dány podmínky materiální povahy. Odsouzená se sice dopustila úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně života a zdraví lidí a vzhledem ke způsobenému následku je možno její trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud však jde o druh trestu, Nejvyšší soud z citovaného rozsudku Odvolacího soudu v Benátkách zjistil, že již rozsudkem soudu prvního stupně byla obviněné udělena milost a uložený trest (jeho výkon) jí tak byl zcela prominut. Dále je třeba zohlednit dlouhou dobu od spáchání skutku, která ve smyslu judikatury Nejvyššího soudu odůvodňuje zamítnutí návrhu (viz např. usnesení ze dne 27. 8. 2007, sp. zn. 11 Tcu 69/2007.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 21. 11. 2018

JUDr. Karel Hasch
předseda senátu