Předseda Krajského soudu v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst kandidátů na funkci soudce u okresních soudů v obvodu Krajského soudu v Brně

Inzerát - kandidáti na funkci soudce u OS v obvodu KS v Brně 

Předseda Okresního soudu v Břeclavi vyhlašuje výběrové řízení na pozici vyššího soudního úředníka/vyšší soudní úřednice pro občanskoprávní úsek

Jedná se o pracovní místo vyššího soudního úředníka/vyšší soudní úřednice ve smyslu zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, s tím, že bude v souladu s rozvrhem práce Okresního soudu v Břeclavi přidělen/přidělena na občanskoprávní úsek soudu do soudního oddělení 16 soudkyně Mgr. Marie Indriškové, které je specializováno na spory ve věcech nájmu a rodinného práva zletilých osob, a do soudního oddělení 17 soudkyně JUDr. Radky Konečné, které je specializováno na spory ve věcech obchodních. 

Předseda Krajského soudu v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volných míst justičních čekatelů pro obvod Krajského soudu v Praze.

Požadované předpoklady uchazeče pro přijetí do funkce justičního čekatele jsou: státní občanství České republiky, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, morální vlastnosti uchazeče dávající záruku, že budoucí funkci bude řádně zastávat, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení (zákon č. 451/1991 Sb.). 

Předseda Krajského soudu v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst kandidátů na soudce s přidělením k výkonu soudcovské funkce u okresního soudu v působnosti Krajského soudu v Praze

Předpoklady pro účast ve výběrovém řízení: Státní občanství České republiky, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, zkušenosti a morální vlastnosti dávající záruku, že uchazeč bude funkci soudce řádně zastávat, věk (dosažený nejpozději dnem 31. 8. 2019) nejméně 30 let, vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, složení odborné justiční zkoušky, advokátní zkoušky, závěrečné zkoušky právního čekatele, notářské zkoušky, odborné exekutorské zkoušky, anebo výkon funkce soudce Ústavního soudu alespoň po dobu 2 let, předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.