Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Okresního soudu v Děčíně

Přihlášku podává uchazeč v písemné formě ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení na předepsaném formuláři. Krajským soudem v Ústí nad Labem bude posouzena úplnost přihlášky a dokladů - příloh, které je uchazeč povinen s přihláškou předložit. Nepředloží-li uchazeč řádně vyplněnou přihlášku nebo nepředloží-li všechny požadované doklady - přílohy, bude z výběrového řízení vyřazen. O vyřazení z výběrového řízení se uchazeč vyrozumí. 

Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

Přihlášku podává uchazeč v písemné formě ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení na předepsaném formuláři. Krajským soudem v Ústí nad Labem bude posouzena úplnost přihlášky a dokladů - příloh, které je uchazeč povinen s přihláškou předložit. Nepředloží-li uchazeč řádně vyplněnou přihlášku nebo nepředloží-li všechny požadované doklady - přílohy, bude z výběrového řízení vyřazen. O vyřazení z výběrového řízení se uchazeč vyrozumí. 

Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Okresního soudu v Liberci

Přihlášku podává uchazeč v písemné formě ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení na předepsaném formuláři. Krajským soudem v Ústí nad Labem bude posouzena úplnost přihlášky a dokladů - příloh, které je uchazeč povinen s přihláškou předložit. Nepředloží-li uchazeč řádně vyplněnou přihlášku nebo nepředloží-li všechny požadované doklady - přílohy, bude z výběrového řízení vyřazen. O vyřazení z výběrového řízení se uchazeč vyrozumí. 

Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Okresního soudu v Mostě

Přihlášku podává uchazeč v písemné formě ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení na předepsaném formuláři. Krajským soudem v Ústí nad Labem bude posouzena úplnost přihlášky a dokladů - příloh, které je uchazeč povinen s přihláškou předložit. Nepředloží-li uchazeč řádně vyplněnou přihlášku nebo nepředloží-li všechny požadované doklady - přílohy, bude z výběrového řízení vyřazen. O vyřazení z výběrového řízení se uchazeč vyrozumí. 

Předsedkyně Krajského soudu v Ostravě podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 382/2017 Sb. o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volných míst justičních čekatelů pro obvod Krajského soudu v Ostravě

Každý uchazeč je dále povinen ve lhůtě do 28. 2. 2019 doručit personálnímu oddělení Krajského soudu v Ostravě vyplněný dotazník, k němuž je uchazeč povinen připojit: a) stručný životopis psaný vlastní rukou, b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 2 měsíců, c) ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů*) d) ověřené doklady o skončení studia na právnické fakultě (§ 55 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách - (2) Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu a o dosažení akademického titulu, vědecké nebo vědecko-pedagogické hodnosti, e) prohlášení o informacích o ochraně osobních údajů 

Nejvyšší soud v Brně přijme pracovnici/pracovníka na úklid

Jedná se o pracovní poměr v rozsahu 6 hodin denní pracovní doby. Platové ohodnocení se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Nástupní plat stanovený pro úvazek 6 hodin denní pracovní doby činí 11.678 Kč. 

Nejvyšší soud hledá na krátkodobý pracovní poměr nového kolegu/kolegyni na pozici odborného pracovníka/ci pro ochranu osobních údajů

Požadujeme bakalářské vysokoškolské vzdělání v oborech právo a veřejná správa nebo obdobných oborech na právnických fakultách, případně magisterské v oboru právo; bezúhonnost; výbornou znalost českého jazyka, komunikativní znalost anglického jazyka; znalost práce na PC a s programy WORD, EXCEL; organizační schopnosti; praxe v administrativě právního zaměření výhodou; aktivní zájem o problematiku ochrany osobních údajů. 

Předseda Krajského soudu v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst kandidátů na soudce s přidělením k výkonu soudcovské funkce u okresního soudu v působnosti Krajského soudu v Praze

Předpoklady pro účast ve výběrovém řízení: Státní občanství České republiky, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, zkušenosti a morální vlastnosti dávající záruku, že uchazeč bude funkci soudce řádně zastávat, věk (dosažený nejpozději dnem 31. 8. 2019) nejméně 30 let, vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, složení odborné justiční zkoušky, advokátní zkoušky, závěrečné zkoušky právního čekatele, notářské zkoušky, odborné exekutorské zkoušky, anebo výkon funkce soudce Ústavního soudu alespoň po dobu 2 let, předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.