Tisk; svoboda projevu; územní samospráva, § 4a zák. č. 46/2000 Sb., § 11a odst. 1 písm. a) zák. č. 46/2000 Sb.

Objektivita a vyváženost obsahu regionálního periodika by měla být dosažena uveřejňováním sdělení a příspěvků celého názorového i tematického spektra se vztahem k danému regionu. Ustanovení § 4a zákona č. 46/2000 Sb. (tiskového zákona), ve znění účinném od 1. 11. 2013, kromě těchto požadavků na obsahovou kvalitu celého periodika ukládá vydavateli povinnost poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, která vyjadřují názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto regionu, aniž by byl vydavatel oprávněn přezkoumávat a pro účely uveřejnění hodnotit obsah jednotlivých sdělení zastupitelů z pohledu objektivity a vnitřní vyváženosti. Při nesplnění této povinnosti se lze nápravy domáhat požadavkem na uveřejnění tzv. doplňující informace podle § 11a odst. 1 písm. a) tohoto zákona. 

Škoda na zdraví; odpovědnost za škodu; prevenční povinnost, § 415 zák. č. 40/1964 Sb., § 420 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 1 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., § 3 odst. 2 zák. č. 131/2000 Sb., § 34 zák. č. 131/2000 Sb.

Povinnost městských částí hlavního města Prahy nahradit újmu vzniklou při nakládání s majetkem hlavního města Prahy svěřeným jim do správy nevylučuje současnou odpovědnost hlavního města Prahy za tutéž újmu. 

Promlčení; pojistné plnění; náhrada škody; pojištění odpovědnosti, § 619 zák. č. 89/2012 Sb., § 620 zák. č. 89/2012 Sb., § 626 zák. č. 89/2012 Sb., § 629 zák. č. 89/2012 Sb., § 635 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 636 zák. č. 89/2012 Sb.

Právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škodu se ve smyslu § 635 odst. 2 o. z. promlčuje nejpozději uplynutím promlčecí lhůty stanovené pro právo na náhradu škody, a to jak lhůty objektivní, tak i lhůty subjektivní. 

Pojistné plnění; zachraňovací náklady; pozemní komunikace; provoz; pojištění odpovědnosti, § 2819 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2819 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., § 6 odst. 1 zák. č. 168/1999 Sb., § 6 odst. 2 zák. č. 168/1999 Sb., § 6 odst. 3 zák. č. 168/1999 Sb., § 7 odst. 1 písm. c) zák. č. 168/ 1999 Sb.

Správce komunikace, který vynaložil náklady na vyproštění a odtah havarovaného vozidla z pozemní komunikace, má nárok na jejich náhradu proti provozovateli havarovaného vozidla, nikoliv přímý nárok na pojistné plnění (proti pojistiteli odpovědnosti) či na plnění z garančního fondu (proti České kanceláři pojistitelů) podle zákona č. 168/1999 Sb. Správci komunikace nenáleží ani náhrada tzv. odklízecích zachraňovacích nákladů (§ 2819 odst. 1, 3 o. z.), které se vztahují jen k pojištění majetku. Obecnou podmínkou nároku na náhradu těchto nákladů je, že byly oprávněnou osobou skutečně vynaloženy, např. zaplacením ceny provedených prací. 

Hrozící škoda; stavba na cizím pozemku; preventivní opatření; odvrácení hrozící škody, § 3028 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2903 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 417 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., § 43 zák. č. 99/1963 Sb.

Při vážném ohrožení, kdy hrozící škodu nelze odvrátit jinak než vhodnými a přiměřenými stavebními úpravami, lze podle § 2903 odst. 2 o. z. uložit povinnost provést stavbu i na cizím pozemku, souhlasí-li s tím vlastník pozemku. 

Smluvní pokuta; smluvní ujednání; odstoupení od smlouvy; porušení povinnosti, § 2048 zák. č. 89/2012 Sb., § 544 zák. č. 40/1964 Sb., § 2001 zák. č. 89/2012 Sb., § 580 zák. č. 89/2012 Sb., § 588 zák. č. 89/2012 Sb.

Ujednání stran, které vznik práva na smluvní pokutu váže kromě porušení povinnosti na další právní skutečnost, kterou je odstoupení od smlouvy věřitelem pro porušení povinnosti dlužníkem, není zakázáno. Jde o ujednání o smluvní pokutě ve smyslu § 2048 o. z. 

Insolvenční řízení; věřitelský výbor; dohlédací činnost soudu, § 54 zák. č. 182/2006 Sb., § 55 zák. č. 182/2006 Sb., § 10 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., § 11 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 91 zák. č. 182/2006 Sb.

Usnesení schůze věřitelů o volbě nebo odvolání členů a náhradníků věřitelského výboru nelze zrušit postupem podle § 54 a § 55 insolvenčního zákona. Usnesení, jímž insolvenční soud potvrzuje volbu členů věřitelského výboru a jejich náhradníků, je ve smyslu ustanovení § 10 písm. b/ insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 11 odst. 1 insolvenčního zákona, rozhodnutím (opatřením), které insolvenční soud vydává při výkonu dohlédací činnosti a proti kterému není přípustné odvolání (§ 91 insolvenčního zákona). 

Insolvenční řízení; úpadek dlužníka; insolvenční návrh věřitele; předlužení, § 3 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2017, § 143 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2017

Předpokladem pro zjištění úpadku dlužníka ve formě předlužení k návrhu věřitele není osvědčení existence další osoby se splatnou pohledávkou vůči dlužníku. 

(Bez anotace) Rozhodčí řízení, Rozhodčí doložka, § 106 odst. 1 o. s. ř.

Mezi osobami z různých států může být ve smyslu čl. II Newyorské úmluvy uzavřena platně rozhodčí smlouva výměnou e-mailů, které neobsahují kvalifikovaný elektronický podpis. 

(Bez anotace) Stavba, Stavba, součást pozemku (superficies solo cedit) (o. z.), § 135c obč. zák., § 1084 o. z., § 1086 o. z.

Právní vztahy mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby, zřízené na cizím pozemku před 1. 1. 2014 na základě časově neomezeného práva mít na cizím pozemku stavbu, které později zaniklo (zejména v důsledku změny právní úpravy), nelze posuzovat analogicky podle § 135c obč. zák. ani podle § 1084 až 1086 o. z.; to platí i pro stavbu zřízenou v té době na vlastním pozemku, jestliže vlastnické právo vlastníka stavby k pozemku později zaniklo.