(Bez anotace) Promlčení, Přechodná (intertemporální) ustanovení, Náhrada za ztrátu na výdělku, Náhrada škody zaměstnavatelem, § 3036 o. z., § 4 předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění od 01. 01. 2012, § 619 o. z., § 620 odst. 1 o. z., § 629 odst. 1 o. z., § 389 předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění do 30. 09. 2015, § 371 předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění do 30. 09. 2015, § 271t předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění od 01. 10. 2015, § 271b předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění od 01. 10. 2015

Promlčení práv na jednotlivá plnění vyplývajících z nároku zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu a vzniklých v době po 31. 12. 2013 se řídí ustanoveními § 609-653 o. z., i když k pracovnímu úrazu zaměstnance a vzniku práva na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti došlo před 1. 1. 2014. Zaměstnanci, kterému byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a který po pracovním úrazu nevykonává pracovní činnost, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity) ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a invalidním důchodem pobíraným z téhož důvodu; k výdělku ve výši minimální mzdy se nepřihlíží. 

(Bez anotace) Bezprávná výhrůžka, Neplatnost právních jednání (o. z.) [ Právní jednání (o. z.) ], Dohoda o rozvázání pracovního poměru, § 72 předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění do 31. 12. 2014, § 551 o. z. ve znění do 29. 12. 2016, § 587 odst. 1 o. z. ve znění do 29. 12. 2016

O bezprávnou výhrůžku jde tehdy, jestliže osoba vykonávající psychický nátlak hrozí něčím, co není oprávněna učinit, nebo vyhrožuje tím, co by sice byla oprávněna učinit, avšak prostřednictvím výhrůžky si vynucuje něco, k čemu být použita nesmí. Dovolání se neplatnosti právního jednání ve smyslu § 587 odst. 1 o. z. je jednostranné právní jednání adresované druhému účastníku právního vztahu, jež vyvolává právní následky od okamžiku, kdy došlo adresátu (§ 570 odst. 1 o. z.). Lze je učinit toliko výslovně; z jeho obsahu musí být patrno, že se jím uplatňuje neplatnost konkrétního právního jednání, a musí v něm být označena vada (nedostatek svobody vůle) dotčeného právního jednání, která způsobila jeho neplatnost, a to včetně vyjádření okolností, v nichž je nedostatek svobody vůle spatřován. 

(Bez anotace) Smlouva kupní, § 2106 o. z.

Dodá-li prodávající kupujícímu předmět koupě dříve, než byl povinen, nemůže kupující v období mezi okamžikem poskytnutí předčasného plnění a původně sjednané doby určené pro odevzdání věci postupovat podle § 2106 o. z. 

Ochrana osobnosti; ochrana podobizny; rozšiřování podobizny; zpravodajská licence; sociální síť; Facebook, § 81 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 82 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 85 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 89 zák. č. 89/2012 Sb., § 90 zák. č. 89/2012 Sb.

U profilové fotografie uživatele sociální sítě Facebook nelze při použití mimo tuto sociální síť bez dalšího dovodit konkludentní souhlas tohoto uživatele s jejím dalším uveřejněním ani naplnění předpokladů zákonné zpravodajské licence; vždy je třeba zabývat se hlediskem přiměřenosti se zřetelem ke konkrétním okolnostem uveřejnění a chránit nejen svobodu projevu informačních médií a právo veřejnosti na informace, ale též oprávněné zájmy zobrazené osoby. 

Dobrověrné nabyvatelství; dar; výměnek; úplatný převod vlastnického práva, § 984 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2707 zák. č. 89/2012 Sb., § 2055 o. z.

Je-li v souvislosti s darovací smlouvou uzavřena smlouva o výměnku, posuzuje se pro účel předpokládaný § 984 odst. 1 o. z. darovací smlouva zpravidla jako smlouva úplatná. 

Exekuční řízení; uspokojení věřitele; rozhodčí nález; rozhodce, § 336b odst. 4 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb.

Exekuční soud (soudní exekutor) je z moci úřední (aniž by to namítl povinný, oprávněný nebo další věřitel) oprávněn a povinen přezkoumat, zda exekuční titul ve formě rozhodčího nálezu předložený některým z přihlášených věřitelů za účelem uspokojení v něm uvedené pohledávky byl vydán osobou, která měla pravomoc k jeho vydání a zda je tento exekuční titul vykonatelný. Jestliže exekuční soud (soudní exekutor) shledá, že exekuční titul ve formě rozhodčího nálezu předložený přihlášeným věřitelem nebyl vydán osobou, která měla pravomoc k vydání rozhodčího nálezu, případně, že rozhodce vůbec neexistuje, nelze pohledávku z takového exekučního titulu uspokojit. 

Věřitelský výbor; odvolání člena věřitelského výboru, § 59 zák. č. 182/2006 ve znění od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2017, § 63 odst. 1, 3 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1.2016 do 30. 11. 2017, § 74 zák. č. 90/2012 Sb., § 75 zák. č. 90/2012 Sb., § 79 odst. 1, 2 zák. č. 90/2012 Sb., § 81 zák. č. 90/2012 Sb.

Důležitými důvody, pro které může insolvenční soud odvolat člena věřitelského výboru postupem podle § 63 odst. 3 insolvenčního zákona, mohou být i skutečnosti, pro něž tato osoba nebyla způsobilá k volbě do věřitelského výboru, obsažené v § 59 odst. 2 insolvenčního zákona. 

(Bez anotace) Společenství vlastníků jednotek, Zastoupení, § 1209 o. z., § 1221 o. z., § 260 o. z., § 436 o. z.

Ustanovení § 260 o. z., týkající se neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku, se ve spojení s § 1221 o. z. použije přiměřeně i v poměrech společenství vlastníků. Vlastník jednotky je oprávněn nechat se zastoupit na shromáždění jinou osobou (odlišnou od vlastníka jednotky). 

(Bez anotace) Společenství vlastníků jednotek, § 1189 o. z., § 1194 o. z., § 2903 odst. 2 o. z.

Společenství vlastníků jednotek je aktivně věcně legitimováno k podání žaloby k odvrácení hrozící újmy na společných částech domu podle § 2903 odst. 2 o. z. 

(Bez anotace) Neplatnost právního úkonu, Způsobilost k právním úkonům, Družstvo, Vydržení, Vady řízení, § 38 odst. 2 obč. zák.

Při posuzování, zda je určitý právní úkon učiněný osobou s duševní poruchou neplatný, je nutné vzít v úvahu všechny okolnosti případu tak, aby se případný závěr o neplatnosti právního úkonu nedostal do rozporu s účelem ustanovení § 38 odst. 2 obč. zák. (tj. aby nevedl k poškození osoby s duševní poruchou, jejíž ochraně má uvedené ustanovení sloužit), a současně aby nevedl k nepřiměřenému zásahu do práv třetích osob nabytých v dobré víře.