Insolvenční řízení; kapitalizovaný úrok; jistina; příslušenství pohledávky, § 170 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., § 121 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.

Tam, kde se před rozhodnutím o úpadku dlužníka stala [podle dohody účastníků smlouvy o půjčce (nebo smlouvy o úvěru)] pro prodlení dlužníka s hrazením dohodnutých splátek půjčky (splátek úvěru) splatnou celá dosud neuhrazená část půjčky (úvěru) i s dohodnutými úroky z půjčky (z úvěru) za celou dobu, po kterou měla být půjčka (úvěr) splácena, a takto kapitalizovaný úrok se stal součástí nesplacené jistiny, není na místě aplikace ustanovení § 170 písm. a) insolvenčního zákona. Ke dni rozhodnutí o úpadku zde již totiž nejsou žádné „úroky“, jež by po tomto rozhodnutí ještě mohly přirůst k jistině pohledávky jako její příslušenství. 

Excindační žaloba; společné jmění manželů; incidenční spor; insolvenční řízení, § § 205 zák. č. 182/2006 Sb., § 225 zák. č. 182/2006 Sb., § 269 zák. č. 182/2006 Sb., § 274 zák. č. 182/2006 Sb., § 153 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb.

Ustanovení § 205 odst. 3 věty druhé insolvenčního zákona brání tomu, aby se dlužníkův manžel úspěšně domohl vyloučení majetku náležejícího do (nevypořádaného) společného jmění dlužníka a tohoto manžela jen proto, že jde o majetek ve společném jmění manželů. 

Ústav; zakladatelské právní jednání; forma; veřejná listina; notářský zápis, § 309 odst. 4 zák. č. 89/2012 Sb., § 402 zák. č. 89/2012 Sb., § 405 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 418 zák. č. 89/2012 Sb., § 3026 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 123 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 122 zák. č. 89/2012 Sb.

Pro zakladatelské právní jednání ústavu postačuje písemná forma. 

Úpadek; reorganizace; dlužník; pohledávka; započtení; insolvence, § 580 zák. č. 40/1964 Sb., § 82 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., § 140 zák. č. 182/2006 Sb., § 324 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., § 330 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 352 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., § 353 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb.

Započítávání pohledávek (včetně pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň) je od účinnosti reorganizačního plánu možné pouze v případě, kdy tyto pohledávky splňují podmínky pro započtení uvedené v § 140 odst. 2 až 4 insolvenčního zákona, jinak pouze tehdy, stanoví-li to reorganizační plán. 

Generální opt-in; změna společenské smlouvy; neplatnost usnesení valné hromady, § 171 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb.

I. V důsledku podřízení obchodní korporace zákonu o obchodních korporacích postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona se nadále (od účinnosti této změny zakladatelského právního jednání) neuplatní domněnka zakotvená (pro obchodní korporace vzniklé před 1. lednem 2014) v § 777 odst. 4 uvedeného zákona. 

Spolek; neplatnost rozhodnutí spolku; vyloučení člena spolku; dobrovolnost, § 3047 zák. č. 89/2012 Sb., § 242 zák. č. 89/2012 Sb., § 260 zák. č. 89/2012 Sb., § 15 zák. č. 83/1990 Sb.

Pravidla určující, kdy soud nevysloví neplatnost rozhodnutí orgánu spolku (§ 260 o. z.), se uplatní i při přezkumu rozhodnutí spolku o vyloučení člena ve smyslu § 242 téhož zákona. 

Předběžné opatření; shromáždění; vlastník; jistota, § 238 odst. 1 písm. f) zák. č. 99/1963 Sb., § 1209 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

Návrh na vydání rozhodnutí podle § 1209 odst. 1 věty první za středníkem o. z. o dočasném zákazu jednat podle rozhodnutí shromáždění, jehož platnost je zpochybňována, je návrhem na nařízení předběžného opatření. Použijí se proto mj. i ustanovení § 75b o. s. ř. o povinnosti navrhovatele složit jistotu a § 75c odst. 2 o. s. ř. (soud rozhodne o návrhu bezodkladně, popř. nejpozději do sedmi dnů od podání návrhu). 

Nájem bytu, výpověď z nájmu bytu, § 2288 odst. 2 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb.

Má-li byt, jehož nájem je vypovídán, užívat pronajímatel, je výpovědní důvod podle § 2288 odst. 2 písm. a) o. z. naplněn bez dalšího; jen tehdy, má-li byt užívat pronajímatelův manžel, který hodlá opustit rodinnou domácnost, musí pronajímatel doložit, že byl podán návrh na rozvod manželství nebo manželství bylo již rozvedeno. 

Stavba, superficies solo cedit, neoprávněná stavba, právní omyl, § 135c zák. č. 40/1964 Sb., § 130 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

Právní režim vypořádání neoprávněných staveb, zcela zřízených na cizím pozemku před nabytím účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., se řídí dosavadními předpisy (zejména § 135c obč. zák.). 

Újma; územní rezervy; vlastnické právo; nárok na náhradu, § 36 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb.

Samotné vymezení územní rezervy podle § 36 odst. 1 stavebního zákona nezakládá vlastníkům dotčených pozemků nárok na náhradu za omezení jejich vlastnického práva.