Společenství vlastníků jednotek; věcná příslušnost soudu; spory o zaplacení příspěvků členů SVJ, § 11 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 3 písm. u) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 9 odst. 2 písm. l) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 30. 4. 2015

K projednání sporů o zaplacení příspěvků členů společenství vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním jednotky je v prvním stupni i podle právní úpravy účinné do 30. 4. 2015 věcně příslušný okresní soud. 

Náhrada mzdy; náhrada škody; náhrada za ztrátu na výdělku; pokles pracovní způsobilosti, § 442 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. , § 444 zák. č. 40/1964 Sb., § 445 zák. č. 40/1964 Sb., § 447 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

Nedosahuje-li poškozený výdělku z důvodu situace na trhu práce, a nikoliv z důvodu poklesu jeho pracovní způsobilosti následkem úrazu způsobeného škůdcem, nemůže mu být uhrazena újma spočívající v tom, že pro nedostatek vhodných pracovních příležitostí nemá příjem z vlastní výdělečné činnosti, a to ani jako náhrada za ztrátu na výdělku podle § 447 obč. zák., ani jako ušlý zisk ve smyslu § 442 odst. 1 obč. zák. 

Nemajetková újma; trestní stíhání; amnestie; abolice; prezident, § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 82/1998 Sb.

Ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dopadá též na případy, kdy bylo trestní stíhání zastaveno v důsledku aboličního rozhodnutí v rámci amnestie. 

Odpovědnost státu za škodu; zadostiučinění; správní řízení; poskytování informací; předběžné projednání, § 14 zák. č. 82/1998 Sb., § 9 zák. č. 58/1969 Sb., § 1 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2013

Předběžné projednání nároku dle § 14 zákona č. 82/1998 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) u příslušného orgánu není správním řízením, a tudíž se na ně nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů), o správním řízení. 

Odpovědnost státu za škodu; vedlejší účastník; nepřiměřená délka řízení; nemajetková újma, § 13 zák. č. 82/1998 Sb., § 31a odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., § 93 zák. č. 99/1963 Sb.

Vedlejší účastník nemá právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou řízení. 

Exekuce; nesplnění povinnosti; pochybení exekutora; nesprávný úřední postup; odpovědnost státu za škodu, § 3 odst. 1 písm. b) zák. č. 82/1998 Sb., § 4 zák. č. 82/1998 Sb., § 46 odst. 4 zák. č. 120/2001 Sb.

Neprovede-li soudní exekutor v rozporu s § 46 odst. 4 exekučního řádu výplatu celé vymožené pohledávky oprávněnému, jde o nesprávný úřední postup ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., za který stát odpovídá. 

Zajištěný věřitel; výtěžek zpeněžení; zajištění; zástavní právo; přihláška pohledávky, § 167 odst. 1 věta druhá IZ

Pro pořadí uspokojení více zajištěných věřitelů z výtěžku zpeněžení téhož zajištění je ve smyslu ustanovení § 167 odst. 1 věty druhé insolvenčního zákona (ve znění účinném do 31. 12. 2013) rozhodující skutečná doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajištění, bez zřetele k tomu, že zajištěná pohledávka některého z nich byla předtím přezkoumána a zjištěna s uvedením chybného údaje o pozdější době vzniku zajištění v přihlášce pohledávky. 

Směnka; převod; právní vztah; právní jistota; náhrada škody; promlčení; občanský zákoník; obchodní zákoník, čl. I. § 38 zák. č. 191/1950 Sb., čl. I. § 45 zák. č. 191/1950 Sb., § 415 zák. č. 40/1964 Sb., § 420 zák. č. 40/1964 Sb., § 106 zák. č. 40/1964 Sb.

Promlčení práva na náhradu škody, která měla dle tvrzení žalobce (jako směnečného rukojmího) vzniknout tím, že majitel směnky cizí ji nepředložil příjemci k placení (čl. I. § 38 odst. 1 zákona č. 191/1950 Sb.) a neinformoval žalobce o odepřeném zaplacení (čl. I. § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 191/1950 Sb.), se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. 

Bankovní záruka, § 35 odst. 2 zák. 40/1964 Sb., § 313 zák. č. 513/1991 Sb., § 317 zák. č. 513/1991 Sb., § 319 zák. č. 513/1991 Sb., § 322 zák. č. 513/1991 Sb.

V záruční listině (§ 313 zákona č. 513/1991 Sb.) může banka stanovit, že bankovní záruka zanikne v důsledku "vrácení originálu záruční listiny". K zániku bankovní záruky tímto způsobem nedojde (jen) tím, že se originál záruční listiny dostane do dispoziční sféry banky, nýbrž pouze tehdy, stane-li se tak v důsledku projevu vůle osoby oprávněné z bankovní záruky (beneficienta) záruční listinu vrátit. 

Zdravotní pojišťovna; regresní nárok; poškozený; nezletilý; náležitý dohled; újma na zdraví, § 55 zák. č. 48/1997 Sb., § 450 zák. č. 40/1964 Sb.

Rodič dítěte poškozeného na zdraví je osobou povinnou nahradit zdravotní pojišťovně náklady vynaložené v rámci systému veřejného zdravotního pojištění na léčení dítěte, jestliže újmu na jeho zdraví zavinil porušením povinnosti náležitého dohledu nad dítětem. Zdravotní pojišťovně nárok nenáleží v rozsahu, v němž se na újmě na zdraví podílelo počínání samotného dítěte (bez ohledu na to, zda zaviněné či nikoliv). Možné dopady uložení povinnosti k náhradě těchto nákladů rodiči do rodinného rozpočtu tuto povinnost rodiče nevylučují, mohou však být zvažovány z hlediska případného přiměřeného snížení výše náhrady soudem, a to zejména s přihlédnutím k okolnostem případu, k osobním a majetkovým poměrům povinné osoby i k poměrům zdravotní pojišťovny (analogické použití tzv. moderačního práva soudu podle § 450 obč. zák.).