Zastavení řízení; náklady řízení; zpětvzetí žaloby, § 99 zák. č. 99/1963 Sb., § 146 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 175 zák. č. 99/1963 Sb.

Povaha řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu nevylučuje skončit probíhající řízení soudním smírem podle § 99 o. s. ř., Schválí-li soud smír účastníků, rozhodne rovněž o zrušení směnečného platebního rozkazu. 

(Bez anotace) Relativní neúčinnost (o. z.) [ Právní jednání (o. z.) ], Neplatnost právního úkonu, Závěť, Dědění, § 589 o. z. ve znění do 29.12.2016, § 590 o. z. ve znění do 29.12.2016, § 591 písm. d) o. z. ve znění do 29.12.2016, § 592 o. z. ve znění do 29.12.2016, § 3069 o. z. ve znění do 29.12.2016, § 40a obč. zák. ve znění do 31.12.2012, § 479 obč. zák. ve znění do 31.12.2012

Vyvolalo-li právní jednání (opomenutí) dlužníka, jehož neúčinnosti se věřitel domáhá, následky až po 31. 12. 2013, posuzuje se otázka, zda a popřípadě za jakých podmínek jde o plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Nedovolá-li se neopomenutelný dědic, který byl v rozporu 

(Bez anotace) Náhrada škody, § 449 obč. zák.

Při stanovení výše náhrady, která náleží nesoběstačnému poškozenému za osobní péči poskytovanou mu rodinnými příslušníky nad rámec běžné rodinné spolupráce a solidarity, může soud vycházet podpůrně a přiměřeně i z ocenění přiznávaného pracovníkům pečovatelské služby podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., nemůže však bez dalšího vyjít z částek odvozených z profesionální sféry. Úvaha soudu (§ 136 o. s. ř.) je opodstatněná, jestliže se opírá 

(Bez anotace) Poplatky soudní, § 4 předpisu č. 549/1991 Sb., § 7 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb., § 9 odst. 4 písm. a) předpisu č. 549/1991 Sb., § 9 odst. 6 předpisu č. 549/1991 Sb., § 13 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění do 31.12.2010, § 13 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění do 28.12.2014, § 148 předpisu č. 280/2009 Sb. ve znění do 31.12.2014

Povinnost zaplatit soudní poplatek, který byl splatný společně s podáním žaloby nebo odvolání, ale který nebyl uhrazen a soud již začal jednat ve věci samé, aniž by poplatníka k úhradě soudního poplatku vyzval, nelze podle zákona č. 549/1991 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2011, uložit po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí, kterým bylo řízení skončeno. 

(Bez anotace) Cena, Smlouva kupní, § 2080 předpisu č. 89/2012 Sb.

Kupní smlouva uzavřená podle § 2079 a násl. o. z. není neurčitým a nesrozumitelným právním jednáním jen proto, že jejím předmětem je několik movitých věcí, ohledně nichž je sjednána pouze úhrnná kupní cena. 

(Bez anotace) Rozhodčí řízení, Veřejná listina, Insolvenční řízení, Vykonatelnost rozhodnutí, Výkon rozhodčích nálezů, § 177 IZ. ve znění do 18.09.2016, § 134 o. s. ř., § 28 odst. 2 předpisu č. 216/1994 Sb.

Rozhodčí nález je listinou, která je způsobilá doložit v insolvenčním řízení vykonatelnost pohledávky věřitele (§ 177 věta druhá insolvenčního zákona, ve znění účinném do 30. června 2017). 

(Bez anotace) Zastavení exekuce, Insolvenční řízení, § 268 odst. 1 písm. h) předpisu č. 99/1963 Sb., § 109 odst. 1 písm. c) předpisu č. 282/2006 Sb., § 409 odst. 2 předpisu č. 282/2006 Sb., § 140e odst. 1 předpisu č. 282/2006 Sb.

Dojde-li po zahájení exekuce k zahájení insolvenčního řízení a oprávněný je do insolvenčního řízení řádně přihlášen a má-li z toho důvodu dojít k částečnému uspokojení pohledávky povinného v insolvenčním řízení v rámci oddlužení ve formě splátkového kalendáře, zásadně není dán důvod pro zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., a to ani tehdy, když byl exekučně postižen podíl povinného ve společnosti s ručením omezeným. 

(Bez anotace) Majetková podstata, Insolvence, Insolvenční správce, Uplatňování pohledávky, Společenství vlastníků jednotek, Byt, Incidenční spory, Konkurs, § 230 odst. 1 IZ., § 168 odst. 2 písm. b) IZ., § 1194 o. z., § 1180 o. z., § 1181 o. z., § 9a předpisu č. 72/1994 Sb., § 15 předpisu č. 72/1994 Sb.

Nejsou-li v době po prohlášení konkursu na majetek vlastníka bytové jednotky řádně hrazeny náklady spojené s její správou, je společenství vlastníků jednotek oprávněno uplatňovat takto vzniklou pohledávku vůči insolvenčnímu správci dlužníka jako osobě s dispozičním oprávněním. Jde o pohledávku za majetkovou podstatou podle § 168 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona bez ohledu na to, zda a kdo bytovou jednotku užívá. 

(Bez anotace) Rodinný závod (o. z.), Manželské majetkové právo (o. z.), § 700 odst. 1 o. z., § 700 odst. 2 o. z., § 704 odst. 2 o. z.

Ustanovení o manželském majetkovém právu se přednostně použijí i v případě, kdy za trvání manželství došlo k zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti a jeho následnému vypořádání, jestliže oba manželé i poté podnikají s věcmi ze zaniklého společného jmění manželů jako podíloví spoluvlastníci. 

(Bez anotace) Společné jmění manželů, Exekuce, § 262b odst. 1 o. s. ř., § 3028 odst. 2 o. z.

Není-li dluh povinného součástí společného jmění manželů proto, že do 31. 12. 2013 (tedy před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) došlo k zúžení společného jmění manželů, lze oprávněného uspokojit z výlučného majetku manžela povinného jen v případě, že to s ohledem na toto zúžení připouští právní úprava obsažená v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku, účinná do 31. 12. 2013.