Zastoupení právnické osoby; odměna opatrovníka; odměna advokáta; advokátní tarif; mimosmluvní odměna, § 29 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 140 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Odměna advokáta ustanoveného opatrovníkem právnické osoby, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat (§ 29 odst. 2 o. s. ř.), se určuje sazbou mimosmluvní odměny z tarifní hodnoty dle § 8 advokátního tarifu, tj. z tarifní hodnoty představované výší peněžitého plnění nebo cenou věci anebo práva v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká. 

Společenství vlastníků jednotek; věcná příslušnost soudu; spory o zaplacení příspěvků členů SVJ, § 11 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 3 písm. u) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 9 odst. 2 písm. l) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 30. 4. 2015

K projednání sporů o zaplacení příspěvků členů společenství vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním jednotky je v prvním stupni i podle právní úpravy účinné do 30. 4. 2015 věcně příslušný okresní soud. 

Náhrada mzdy; náhrada škody; náhrada za ztrátu na výdělku; pokles pracovní způsobilosti, § 442 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. , § 444 zák. č. 40/1964 Sb., § 445 zák. č. 40/1964 Sb., § 447 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

Nedosahuje-li poškozený výdělku z důvodu situace na trhu práce, a nikoliv z důvodu poklesu jeho pracovní způsobilosti následkem úrazu způsobeného škůdcem, nemůže mu být uhrazena újma spočívající v tom, že pro nedostatek vhodných pracovních příležitostí nemá příjem z vlastní výdělečné činnosti, a to ani jako náhrada za ztrátu na výdělku podle § 447 obč. zák., ani jako ušlý zisk ve smyslu § 442 odst. 1 obč. zák. 

Nemajetková újma; trestní stíhání; amnestie; abolice; prezident, § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 82/1998 Sb.

Ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dopadá též na případy, kdy bylo trestní stíhání zastaveno v důsledku aboličního rozhodnutí v rámci amnestie. 

Odpovědnost státu za škodu; zadostiučinění; správní řízení; poskytování informací; předběžné projednání, § 14 zák. č. 82/1998 Sb., § 9 zák. č. 58/1969 Sb., § 1 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2013

Předběžné projednání nároku dle § 14 zákona č. 82/1998 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) u příslušného orgánu není správním řízením, a tudíž se na ně nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů), o správním řízení. 

Odpovědnost státu za škodu; vedlejší účastník; nepřiměřená délka řízení; nemajetková újma, § 13 zák. č. 82/1998 Sb., § 31a odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., § 93 zák. č. 99/1963 Sb.

Vedlejší účastník nemá právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou řízení. 

Exekuce; nesplnění povinnosti; pochybení exekutora; nesprávný úřední postup; odpovědnost státu za škodu, § 3 odst. 1 písm. b) zák. č. 82/1998 Sb., § 4 zák. č. 82/1998 Sb., § 46 odst. 4 zák. č. 120/2001 Sb.

Neprovede-li soudní exekutor v rozporu s § 46 odst. 4 exekučního řádu výplatu celé vymožené pohledávky oprávněnému, jde o nesprávný úřední postup ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., za který stát odpovídá. 

Zajištěný věřitel; výtěžek zpeněžení; zajištění; zástavní právo; přihláška pohledávky, § 167 odst. 1 věta druhá IZ

Pro pořadí uspokojení více zajištěných věřitelů z výtěžku zpeněžení téhož zajištění je ve smyslu ustanovení § 167 odst. 1 věty druhé insolvenčního zákona (ve znění účinném do 31. 12. 2013) rozhodující skutečná doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajištění, bez zřetele k tomu, že zajištěná pohledávka některého z nich byla předtím přezkoumána a zjištěna s uvedením chybného údaje o pozdější době vzniku zajištění v přihlášce pohledávky. 

Směnka; převod; právní vztah; právní jistota; náhrada škody; promlčení; občanský zákoník; obchodní zákoník, čl. I. § 38 zák. č. 191/1950 Sb., čl. I. § 45 zák. č. 191/1950 Sb., § 415 zák. č. 40/1964 Sb., § 420 zák. č. 40/1964 Sb., § 106 zák. č. 40/1964 Sb.

Promlčení práva na náhradu škody, která měla dle tvrzení žalobce (jako směnečného rukojmího) vzniknout tím, že majitel směnky cizí ji nepředložil příjemci k placení (čl. I. § 38 odst. 1 zákona č. 191/1950 Sb.) a neinformoval žalobce o odepřeném zaplacení (čl. I. § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 191/1950 Sb.), se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. 

Bankovní záruka, § 35 odst. 2 zák. 40/1964 Sb., § 313 zák. č. 513/1991 Sb., § 317 zák. č. 513/1991 Sb., § 319 zák. č. 513/1991 Sb., § 322 zák. č. 513/1991 Sb.

V záruční listině (§ 313 zákona č. 513/1991 Sb.) může banka stanovit, že bankovní záruka zanikne v důsledku "vrácení originálu záruční listiny". K zániku bankovní záruky tímto způsobem nedojde (jen) tím, že se originál záruční listiny dostane do dispoziční sféry banky, nýbrž pouze tehdy, stane-li se tak v důsledku projevu vůle osoby oprávněné z bankovní záruky (beneficienta) záruční listinu vrátit.