Závod; část věci; organizační složka závodu, § 190 odst. 2 písm. i) zák. č. 90/2012 Sb.

Částí závodu ve smyslu ustanovení § 190 odst. 2 písm. i) z. o. k. se rozumí samostatná organizační složka závodu (nikoliv jakákoliv materiálně významná složka závodu). 

Politické strany; neplatnost rozhodnutí orgánu politické strany, § 16a zák. č. 424/1991 Sb.

Dospěje-li soud v řízení podle § 16a zákona č. 424/1991 Sb. k závěru o důvodnosti návrhu na zahájení řízení, jímž se dotčený člen domáhá soudní ochrany proti rozhodnutí orgánu politické strany o vyloučení člena (o zrušení jeho členství), vysloví neplatnost všech rozhodnutí, jimiž orgány politické strany rozhodly o jeho vyloučení (o zrušení jeho členství). popř. rozhodne za analogické aplikace § 242 o. z. tak, že vyloučení člena strany je neplatné. Vyslovit neplatnost pouze „konečného“ rozhodnutí orgánu strany o vyloučení člena ze strany (o zrušení jeho členství) lze jen tehdy, plyne-li ze stanov politické strany, že v důsledku takového rozhodnutí pozbývají bez dalšího účinky i všechna předchozí rozhodnutí orgánů strany o vyloučení člena ze strany (o zrušení jeho členství). 

Započtení pohledávek; přechodná ustanovení; způsobilost pohledávky k započtení, § 1987 zák. č. 89/2012 Sb., § 3028 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., § 3074 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

Pro způsobilost pohledávek řídících se různými právními úpravami (jedna pohledávka se řídí právní úpravou účinnou do 31. 12. 2013, druhá pohledávka právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014) k započtení je vždy rozhodná právní úprava, kterou se řídí každá z těchto pohledávek. 

Odpovědnost za škodu; újma způsobená zvířetem, § 2971 zák. č. 89/2012 Sb., § 2933 zák. č. 89/2012 Sb., § 2956 zák. č. 89/2012 Sb., § 2952 zák. č. 89/2012 Sb., § 2969 zák. č. 89/2012 Sb., § 238 odst. 1 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb., § 237 zák. č. 99/1963 Sb., § 2894 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.

Přestože vlastník je povinen hradit újmu způsobenou jeho zvířetem bez ohledu na protiprávnost a zavinění, musí žalobce požadující náhradu nemajetkové újmy spočívající v jinak neodčinitelném osobním neštěstí (§ 2971 o. z.) tvrdit a prokázat, že újma byla způsobena protiprávním činem, například tím, že žalovaný vlastník při zacházení se psem porušil z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné. Za osobní neštěstí, které je podmínkou pro přiznání náhrady za nemajetkovou újmu podle § 2971 o. z., nelze považovat situaci, kdy chovatel psa poškozeného na zdraví jiným psem ztratil možnost zúčastňovat 

Náhrada další nemajetkové újmy; újma na zdraví; odpovědnost za škodu, § 2958 zák. č. 89/2012 Sb., § 121 zák. č. 99/1963 Sb., § 127 zák. č. 99/1963 Sb.

Další nemajetková újma při ublížení na zdraví ve smyslu § 2958 o. z. může spočívat i v tom, že poškozený není dočasně schopen se postarat o osobu blízkou, závislou na jeho péči, a má důvodnou obavu, že se o takovou osobu nepostará někdo jiný. Další nemajetkovou újmou může být i nemožnost strávit s osobami blízkými Vánoce. Vzhledem k tomu, že tyto svátky jsou v českém kulturním prostředí tradičně spojovány s rodinnou pospolitostí, tj. jsou obvykle tráveny v rodinném kruhu, je ztrátu této možnosti nutno považovat za další nemajetkovou újmu, jejíž existenci není třeba zvlášť dokazovat, byť nelze vyloučit důkaz opaku, tedy důkaz o tom, že v konkrétním případě, např. s ohledem na odlišné sociálně-kulturní zvyklosti dotčených osob či jejich narušené 

Žaloba na určení; vlastnické právo; správce daně; naléhavý právní zájem, § 80 zák. č. 99/1963 Sb., § 170 zák. č. 280/2009 Sb., § 170a zák. č. 280/2009 Sb., § 218 zák. č. 280/2009 Sb., § 99 zák. č. 280/2009 Sb., § 178 zák. č. 280/2009 Sb.

Správce daně nemá naléhavý právní zájem na určení vlastnického práva k nemovité věci, k níž zřizuje podle ustanovení § 170 odst. 1 daňového řádu zástavní právo k zajištění daňové pohledávky, dospěje-li k závěru, že zápis o vlastnictví v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnému právnímu stavu. Otázku vlastnického práva k nemovité věci je správce daně v takovém případě oprávněn posoudit sám jako otázku předběžnou (§ 99 odst. 1 daňového řádu). 

Soudní poplatky; lhůty; uhrazení soudního poplatku, § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., § 9 odst. 2 zák. č. 549/1991 Sb., § 13 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., § 55 zák. č. 99/1963 Sb.

Nesplnil-li poplatník řádně svou poplatkovou povinnost již při podání žaloby, odvolání nebo dovolání (§ 4 odst. 1 a § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb.), a soud ho proto musel vyzvat k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určil (§ 9 odst. 1, 2 zákona č. 549/1991 Sb.), je lhůta zachována, jen je-li předepsaná částka, ať už v kolkových známkách, v hotovosti v pokladně, či na bankovním účtu, nejpozději poslední den lhůty v dispozici příslušného soudu. 

(Bez anotace) Výpověď z pracovního poměru, § 50 odst. 1 předpisu č. 262/2006 Sb., § 20 odst. 3 předpisu č. 262/2006 Sb., § 40 odst. 3 předpisu č. 262/2006 Sb., § 1a odst. 1 písm. a) předpisu č. 262/2006 Sb.

Nahrazení vlastnoručního podpisu zaměstnavatele na výpovědi z pracovního poměru mechanickými prostředky není přípustné. 

Odpovědnost státu za škodu; doložka právní moci; platební rozkaz; exekuční řízení; příčinná souvislost, § 13 zák. č. 82/1998 Sb., § 8 odst. 3 zák. č. 82/1998 Sb.

Domáhá-li se povinný vůči státu náhrady škody spočívající ve vymáhaných nákladech exekučního řízení, jež bylo zahájeno na základě rozhodnutí, na němž byla nesprávně vyznačena doložka právní moci, nelze zjišťovat příčinnou souvislost mezi tvrzenou škodou a nesprávným úředním postupem spočívajícím v nesprávném vyznačení doložky právní moci, nýbrž mezi tvrzenou škodou a příkazem k úhradě nákladů exekuce, jenž musí splňovat podmínky nezákonného rozhodnutí ve smyslu § 8 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Insolvenční řízení; pohledávka za majetkovou podstatou; insolvenční správce; společenství vlastníků jednotek; náklady spojené se správou nemovitosti, § 230 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 168 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., § 1194 zák. č. 89/2012 Sb., § 1180 zák. č. 89/2012 Sb., § 1181 zák. č. 89/2012 Sb., § 9a zák. č. 72/1994 Sb., § 15 zák. č. 72/1994 Sb.

Nejsou-li v době po prohlášení konkursu na majetek vlastníka bytové jednotky řádně hrazeny náklady spojené s její správou, je společenství vlastníků jednotek oprávněno uplatňovat takto vzniklou pohledávku vůči insolvenčnímu správci dlužníka jako osobě s dispozičním oprávněním. Jde o pohledávku za majetkovou podstatou podle § 168 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona bez ohledu na to, zda a kdo bytovou jednotku užívá.