Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva (ISSN 2464-8531) je čtvrtletník, jehož cílem je přehlednou a čtivou formou informovat o novinkách z oblasti evropského práva. Naleznete v něm odborné příspěvky a komentáře, přehledy judikatury Soudního dvora Evropské unie i Evropského soudu pro lidská práva, informace o nově předložených předběžných otázkách Soudnímu dvoru EU, přehled aktuální judikatury Nejvyššího soudu s evropským prvkem, jakož i informace o činnosti a aktivitách zahraničního oddělení NS ČR.
Bulletin je určen zejména soudcům a asistentům Nejvyššího soudu. Informace v něm zveřejňované se proto omezují na oblasti, jež jsou z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu relevantní. Doufáme však, že náš bulletin přispěje též k rozšíření povědomí o evropském právu a jeho aplikaci Nejvyšším soudem mezi širší odbornou veřejností. Jednotlivá čísla Bulletinu můžete nalézt na našich webových stránkách nebo Vám ho budeme rádi zasílat do Vaší e-mailové schránky. V případě zájmu napište e-mail na adresu international@nsoud.cz a v předmětu uveďte „bulletin na e-mail“.

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva
ISSN 2464-8531
Redakce: Petr Barták, Jan Bena, Lukáš Boháček, Katalin Deák, Lívia Ivánková, Ladislav Kováč, Jan Strya

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2019

Oddělení analytiky a srovnávacího práva si pro Vás opět připravilo čerstvé novinky a zajímavá rozhodnutí evropských soudů. Z judikatury nejvyšších soudů členských států Evropské unie jsme se zaměřili na rozsudek francouzského Kasačního soudu v otázce posouzení smlouvy o úvěru uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která obsahovala jeho automatické zesplatnění v případě skončení pracovního poměru, v kontextu vnitrostátní spotřebitelské legislativy. Dále stojí za zmínku rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojeného království, který se ve svém rozsudku zabýval problematikou mezinárodní příslušnosti při posouzení žaloby na náhradu škody způsobené dceřinou společností, která byla uplatněna vůči dceřiné společnosti (se sídlem mimo EU) a současně vůči společnosti mateřské (se sídlem v EU). 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 1/2019

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší první letošní číslo svého Bulletinu. I tentokrát se věnujeme rozhodovací praxi vnitrostátních soudů s evropským prvkem, kde Vás mimo jiné seznámíme se základními body návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, které rezonovaly i v českém mediálním prostoru. V aktualitách se taktéž zmiňujeme o prvním poradním stanovisku Evropského soudu pro lidská práva, které se věnovalo tématu tzv. náhradního mateřství. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 4/2018

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší čtvrté letošní číslo svého Bulletinu. I tentokrát se věnujeme rozhodovací praxi vnitrostátních soudů s evropským prvkem, kde kromě rozhodnutí českého Nejvyššího soudu ohledně cestovní smlouvy a povahy cestujících v jejím kontextu stojí za zmínku i rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojeného království posuzující otázku diskriminace u různých druhů udělovaného trestu odnětí svobody. Stranou naší pozornosti nemohlo zůstat ani rozhodnutí francouzského Kasačního soudu, který měl příležitost posoudit povahu vztahu mezi doručovatelem jídla a digitální platformou – mohou tedy mít vztahy mezi těmito subjekty ve službách poskytovaných v rámci sdílené ekonomiky fakticky pracovněprávní povahu? 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 3/2018

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší třetí letošní číslo svého Bulletinu. Pokud se jedná o judikaturu vrcholných evropských soudů, rádi bychom vyzdvihli nález českého Ústavního soudu, který se tentokrát zabýval otázkou, zda odlišný výklad práva EU různými instancemi znemožňuje aplikaci zásady acte clair a zda tak má automaticky vést k předložení předběžné otázky soudem, proti jehož rozhodnutí nelze podat opravný prostředek. Ústavní soud v tomto případě dospěl k závěru, že jestliže takový soud nemá o správnosti výkladu rozumné pochybnosti, není povinen předběžnou otázku předložit. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2018

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší druhé letošní číslo svého Bulletinu. Pozornost v něm věnujeme mimo jiné zprávě EU Justice Scoreboard za rok 2018, která přináší informace o soudních reformách, délce řízení v občanskoprávních a obchodních věcech, o množství nápadu nebo o nevyřízených věcech v členských státech Evropské unie. Je potěšující, že pro Českou republiku ze zprávy vyplynuly závěry, které poukazují na zlepšení ve více ukazatelích. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 1/2018

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší první letošní číslo svého Bulletinu. Pozornost v něm věnujeme mimo jiné odvolání výhrady České republiky podle čl. 95 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jakož i výhrady podle čl. XII Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží. V sekci aktualit současně upozorňujeme na zvolení pana Roberta Fremra místopředsedou Mezinárodního trestního tribunálu, k čemuž došlo v uplynulém měsíci. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 4/2017

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší poslední letošní číslo svého Bulletinu, ve kterém věnujeme pozornost mimo jiné stanovisku Poradního sboru evropských soudců zabývajícímu se významem jednotné aplikace práva či shrnutí současného vztahu Ruské federace a Rady Evropy a důsledků jejich napjatých vztahů pro systém Úmluvy a rozhodování Evropského soudu pro lidská práva. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 3/2017

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu Vám opětovně nabízí přehled aktualit ze světa mezinárodního práva. V Bulletinu v první řadě nformujeme o plánovaném spuštění Soudní sítě Evropské unie, dokončení jednotného unijního trhu a především o nové obchodní dohodě mezi EU a Kanadou, uzavřené v září letošního roku. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2017

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu Vám opětovně nabízí přehled aktualit ze světa mezinárodního práva. V Bulletinu v první řadě informujeme o mezinárodní konferenci „Závaznost soudních rozhodnutí“, která se ve dnech 19. až 21. 6. 2017 uskutečnila na půdě naší instituce, či zprávě Evropské komise (EU Justice Scoreboard) poskytující srovnávací přehled o soudnictví jednotlivých členských států. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 1/2017

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší první letošní číslo svého Bulletinu. Pozornost v něm věnujeme mimo jiné Bílé knize Evropské komise načrtávající možné scénáře evropské integrace do roku 2025 a dalšímu doporučení vydanému ve vztahu k polské ústavní krizi. V sekci aktualit současně upozorňujeme na blížící se mezinárodní konferenci Nejvyššího soudu.