Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva (ISSN 2464-8531) je čtvrtletník, jehož cílem je přehlednou a čtivou formou informovat o novinkách z oblasti evropského práva. Naleznete v něm odborné příspěvky a komentáře, přehledy judikatury Soudního dvora Evropské unie i Evropského soudu pro lidská práva, informace o nově předložených předběžných otázkách Soudnímu dvoru EU, přehled aktuální judikatury Nejvyššího soudu s evropským prvkem, jakož i informace o činnosti a aktivitách zahraničního oddělení NS ČR.

Bulletin je určen zejména soudcům a asistentům Nejvyššího soudu. Informace v něm zveřejňované se proto omezují na oblasti, jež jsou z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu relevantní. Doufáme však, že náš bulletin přispěje též k rozšíření povědomí o evropském právu a jeho aplikaci Nejvyšším soudem mezi širší odbornou veřejností. Jednotlivá čísla Bulletinu můžete nalézt na našich webových stránkách nebo Vám ho budeme rádi zasílat do Vaší e-mailové schránky. V případě zájmu napište e-mail na adresu international@nsoud.cz a v předmětu uveďte „bulletin na e-mail“.

Pokud se přihlásíte k odběru Bulletinu, Vaše e-mailová adresa bude zařazena do elektronické databáze odběratelů a bude využívána pouze pro pravidelné zasílání Bulletinu. Právním titulem zpracování je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tento údaj neuvádíme veřejně a neposkytujeme jej třetím stranám. Souhlas s uložením e-mailové adresy a její využívání pro zasílání Bulletinu lze kdykoli vzít zpět, a to odhlášením odběru na e-mailovou adresu international@nsoud.cz s uvedením předmětu„odhlášení odběru bulletinu“. Vaše e-mailová adresa bude uchovávána v naší databázi po dobu 3 let, pak bude vymazána, pokud nepotvrdíte Váš zájem o další zasílání Bulletinu. Před uplynutím tříleté lhůty Vám bude zaslán informační e-mail. Další informace o správci osobních údajů, pověřenci pro ochranu osobních údajů a Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů naleznete v Prohlášení o zpracování osobních údajů na Nejvyšším soudu v oblasti agend nespadajících do výkonu soudních pravomocí zde.

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva
ISSN 2464-8531
Redakce: Petr Barták, Jan Bena, Lukáš Boháček, Katalin Deák, Lívia Ivánková, Ladislav Kováč, Jan Strya

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2020

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší pravidelný přehled právních informací se zaměřením na rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a v neposlední řadě i zahraničních vrcholných soudů. Pozornost odborné veřejnosti byla v posledních měsících věnována například rozhodnutí Spolkového ústavního soudu, který ve svém nálezu sp. zn. 2 BvR 859/15 ze dne 5. 5. 2020 dospěl k závěru, že Evropská centrální banka překročila svým rozhodnutím z roku 2015 o spuštění programu nákupů dluhopisů veřejného sektoru kompetence svěřené Evropské unii, neboť dostatečně neposoudila přiměřenost přijatých opatření. Německý vrcholný soud tak učinil navzdory tomu, že Soudní dvůr Evropské unie na německým soudem předloženou předběžnou otázkou uvedl, že Evropská centrální banka svým rozhodnutím kompetence nepřekročila. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 1/2020

Oddělení analytiky a srovnávacího práva vám představuje letošní jarní číslo čtvrtletníku mapujícího dění v oblasti evropského práva. Opět vám přinášíme zajímavé novinky z oblasti rozhodovací praxe vybraných zahraničních vrcholných soudů, Evropského soudu pro lidská práva, stejně jako Soudního dvora Evropské unie.  

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 4/2019

Oddělení analytiky a srovnávacího práva vám představuje letošní poslední číslo čtvrtletníku mapujícího dění v oblasti evropského práva. I v tomto vydání naleznete zajímavá rozhodnutí vrcholných evropských soudů, Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Německý Spolkový ústavní soud se v anotovaných rozhodnutích blíže zabývá svým referenčním rámcem a kritériem přezkumu v kontextu práva Evropské unie. Rozhodl, že do budoucna bude v případech plně harmonizované úpravy právem EU přímo aplikovat Listinu základních práv EU a nikoli německý základní zákon, přičemž vůbec poprvé tak i zároveň učinil. Naopak v situaci, kdy o plně harmonizovanou úpravu právem EU nepůjde, bude (s drobnou výjimkou) obecně aplikovat pouze základní zákon, u něhož lze vycházet z domněnky, že dodržuje úroveň lidskoprávní ochrany vyžadovanou Listinou základních práv EU. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 3/2019

Oddělení analytiky a srovnávacího práva si pro Vás opět připravilo čerstvé novinky a zajímavá rozhodnutí evropských soudů. Ačkoliv navzdory očekávání prozatím nedošlo k vystoupení Spojeného království z Evropské unie, v oblasti evropského práva se mnohé událo. Nejvyšší soud Spojeného království měl v souvislosti se snahou vlády vyjednat co nejlepší dohodu o podmínkách vystoupení příležitost vyjádřit se k otázce souladu prorogace Parlamentu Spojeného království s právem. Ve Francii se pak Kasační soud věnoval aktuální problematice náhradního mateřství a zajímavá rozhodnutí vydaly i české vrcholné soudy. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2019

Oddělení analytiky a srovnávacího práva si pro Vás opět připravilo čerstvé novinky a zajímavá rozhodnutí evropských soudů. Z judikatury nejvyšších soudů členských států Evropské unie jsme se zaměřili na rozsudek francouzského Kasačního soudu v otázce posouzení smlouvy o úvěru uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která obsahovala jeho automatické zesplatnění v případě skončení pracovního poměru, v kontextu vnitrostátní spotřebitelské legislativy. Dále stojí za zmínku rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojeného království, který se ve svém rozsudku zabýval problematikou mezinárodní příslušnosti při posouzení žaloby na náhradu škody způsobené dceřinou společností, která byla uplatněna vůči dceřiné společnosti (se sídlem mimo EU) a současně vůči společnosti mateřské (se sídlem v EU). 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 1/2019

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší první letošní číslo svého Bulletinu. I tentokrát se věnujeme rozhodovací praxi vnitrostátních soudů s evropským prvkem, kde Vás mimo jiné seznámíme se základními body návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, které rezonovaly i v českém mediálním prostoru. V aktualitách se taktéž zmiňujeme o prvním poradním stanovisku Evropského soudu pro lidská práva, které se věnovalo tématu tzv. náhradního mateřství. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 4/2018

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší čtvrté letošní číslo svého Bulletinu. I tentokrát se věnujeme rozhodovací praxi vnitrostátních soudů s evropským prvkem, kde kromě rozhodnutí českého Nejvyššího soudu ohledně cestovní smlouvy a povahy cestujících v jejím kontextu stojí za zmínku i rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojeného království posuzující otázku diskriminace u různých druhů udělovaného trestu odnětí svobody. Stranou naší pozornosti nemohlo zůstat ani rozhodnutí francouzského Kasačního soudu, který měl příležitost posoudit povahu vztahu mezi doručovatelem jídla a digitální platformou – mohou tedy mít vztahy mezi těmito subjekty ve službách poskytovaných v rámci sdílené ekonomiky fakticky pracovněprávní povahu? 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 3/2018

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší třetí letošní číslo svého Bulletinu. Pokud se jedná o judikaturu vrcholných evropských soudů, rádi bychom vyzdvihli nález českého Ústavního soudu, který se tentokrát zabýval otázkou, zda odlišný výklad práva EU různými instancemi znemožňuje aplikaci zásady acte clair a zda tak má automaticky vést k předložení předběžné otázky soudem, proti jehož rozhodnutí nelze podat opravný prostředek. Ústavní soud v tomto případě dospěl k závěru, že jestliže takový soud nemá o správnosti výkladu rozumné pochybnosti, není povinen předběžnou otázku předložit. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2018

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší druhé letošní číslo svého Bulletinu. Pozornost v něm věnujeme mimo jiné zprávě EU Justice Scoreboard za rok 2018, která přináší informace o soudních reformách, délce řízení v občanskoprávních a obchodních věcech, o množství nápadu nebo o nevyřízených věcech v členských státech Evropské unie. Je potěšující, že pro Českou republiku ze zprávy vyplynuly závěry, které poukazují na zlepšení ve více ukazatelích. 

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 1/2018

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší první letošní číslo svého Bulletinu. Pozornost v něm věnujeme mimo jiné odvolání výhrady České republiky podle čl. 95 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jakož i výhrady podle čl. XII Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží. V sekci aktualit současně upozorňujeme na zvolení pana Roberta Fremra místopředsedou Mezinárodního trestního tribunálu, k čemuž došlo v uplynulém měsíci.