Notifikace podle zákona č. 101/2000 Sb.

Zveřejnění požadovaných informací podle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“) subjektem, který zpracovává osobní údaje.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:Nejvyšší soud
se sídlem Burešova 20, Brno, PSČ 657 37, Česká republika
IČO: 48510190

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI:

- prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. – předseda Nejvyššího soudu
- JUDr. Roman Fiala – místopředseda Nejvyššího soudu
- Ing. Roman Krupica – ředitel správy soudu, pověřen zajišťováním provozu soudu po stránce hospodářské, materiální a finanční do výše 500 tis. Kč bez DPH

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:

- vedení a zpracování osobních údajů při výkonu rozhodovací činnosti soudu ve všech jeho agendách – Tz, Tdo, Tvo, Tcu, Ntn, Et, Etn, Tul, Tpjn, Td, Pzo, Zp, Cdo, ICdo, NSČR, Cpjn, Ncu, Ncn, Cul, Ec, Nd,
- vedení a zpracování osobních údajů ve správních agendách – S, Zin, SB, Ssz, Sc, Sz, Sm, Sleg, SUs, Spr, Ts,
- vedení seznamu jmen soudců,
- vedení pořadníku advokátů (§ 39 odst. 2 trestního řádu),
- vedení a zpracování osobních údajů při zajišťování personální agendy,
- vedení a zpracování osobních údajů za účelem přístupu k vnějším evidencím a registrům.

Účelu zpracování se netýkají povinnosti vyplývající z ustanovení § 5 odst. 1, § 11 a 12,
na základě ustanovení § 3 odst. 6 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. (
předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů).

Ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. mohou být zpracovávány osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů (správce provádí zpracování osobních údajů nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce).

Citlivé osobní údaje mohou být zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů na základě § 9 písm. i) zákona č. 101/2000 Sb. (jedná se o zpracování podle zvláštních zákonů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů a pátrání po osobách).

V § 18 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 101/2000 Sb. jsou upraveny povinnosti správce,
na něhož se nevztahuje oznamovací povinnost na zpracování osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.


KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ:

- účastníci soudních, správních a stížnostních řízení, advokáti, notáři, soudci, asistenti soudců, stážisté, soudní znalci a tlumočníci, likvidátoři, správci podniku, insolvenční správci, dodavatelé, zaměstnanci Nejvyššího soudu.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

- veřejné databáze (evidence obyvatel, rejstřík trestů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí, evidence vězněných osob, evidence stíhaných osob, registr řidičů, ARES, apod.) a spisy vedené v trestním nebo civilním řízení. Osobní údaje poskytnuté na žádost soudu z databází právnických nebo fyzických osob a dále osobní údaje poskytnuté soudu třetími osobami dobrovolně.

POPIS ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

- osobní údaje se zpracovávají v listinné a elektronické podobě.

MÍSTA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

- budova Nejvyššího soudu, Burešova 20, Brno,
- kanceláře detašovaného pracoviště Nejvyššího soudu, Botanická 28, Brno.

PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ:

- orgány státní moci, účastníci řízení, advokáti, notáři, exekutoři a další osoby přijímající osobní údaje.

PŘEDPOKLÁDANÁ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO JINÝCH STÁTŮ:

- předávání osobních údajů do jiných států se předpokládá jen za účelem zajištění soudního řízení.

KAMEROVÝ SYSTÉM:

Nejvyšší soud provozuje kamerový systém na pracovišti Burešova 20. Účelem zpracování osobních údajů pomocí kamerového systému je ochrana majetku, dat a zdraví osob, které se nacházejí v budově soudu a v jejím bezprostředním okolí. Dále slouží k řešení případných stížností na neoprávněnost či nepřiměřenost zásahu příslušníků Justiční stráže při zajišťování pořádku a bezpečnosti v objektu Nejvyššího soudu.
Kategorie a rozsah zpracování osobních údajů:
a) popisné údaje – fyzická podoba osob,
b) kategorie subjektu údajů – soudci, účastníci řízení, příslušníci Justiční stráže a Vězeňské služby, zaměstnanci soudu, dodavatelé, poštovní úředníci, návštěvníci a další osoby z veřejnosti,
c) příjemci osobních údajů, kteří je evidují a zpracovávají – orgány činné v trestním řízení, Vězeňská služba ČR.

Informace ke kamerovému systému podá bezpečnostní ředitel Nejvyššího soudu - Antonín Uhlíř, tel.: +420 541 593 380, e-mail: antonin.uhlir@nsoud.cz