Informace podle čl. 13 GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA NEJVYŠŠÍM SOUDU
I. Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?
II. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů a pro jaké úkoly je jmenován?
III. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů?
IV. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?
V. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?
VI. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?
VII. Jak můžete uplatnit svá práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?
VIII. U jakého orgánu můžete podat stížnost?

Následující informace podle ustanovení čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) poskytují obecný přehled o tom, jak Nejvyšší soud nakládá s osobními údaji fyzických osob.

I. Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?  


Nejvyšší soud
Burešova 20
657 37 Brno
Česká republika

Tel.: +420 541 593 111
Fax: +420 541 213 493
ID datové schránky: kccaa9t
e-mail:
podatelna@nsoud.cz


II. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů a pro jaké úkoly je jmenován?  

Nejvyšší soud je jako orgán veřejné moci povinen podle čl. 37 odst. 1 písm. a) GDPR jmenovat pověřence pro ochranu osobních pro plnění úkolů v oblasti působnosti nesouvisející s výkonem soudní pravomoci. Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Nejvyšší soud je Mgr. Andrea Pokorná, e-mailová adresa: andrea.pokorna(zavináč)nsoud.cz.


III. Jaký je účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů?  

Soudní pravomoc

Nejvyšší soud zpracovává osobní údaje získané od účastníků řízení, jejich zástupců, svědků, znalců či jiných na řízení zúčastněných osob v souvislosti s výkonem soudních pravomocí za účelem výkonu veřejné moci a plnění právních povinností, a to v působnosti GDPR konkrétně:

a) ve věcech, které rozhoduje podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, a v dalších věcech stanovených zákonem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, na základě těchto právních předpisů,

b) v souvislosti se sledováním a vyhodnocováním pravomocných rozhodnutí soudů v občanském soudním řízení a zaujímání stanovisek k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu, na základě § 14 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“),

c) při vydávání Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ve které se v zájmu jednotného rozhodování soudů uveřejňují stanoviska Nejvyššího soudu zaujatá kolegii nebo plénem a vybraná rozhodnutí Nejvyššího soudu a ostatních soudů, na základě § 24 zákona o soudech a soudcích,

d) v souvislosti se zveřejňováním rozhodnutí všech senátů Nejvyššího soudu a stanovisek zaujatých k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu na internetových stránkách Nejvyššího soudu na základě čl. 47 jednacího řádu Nejvyššího soudu vydaného na základě § 22 zákona o soudech a soudcích; pravidla jejich anonymizace a další podrobnosti stanoví organizační a kancelářský řád Nejvyššího soudu a opatření předsedy Nejvyššího soudu č. 2/2017 ze dne 26. 9. 2017.

Za účelem plnění právních povinností podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), Nejvyšší soud dále zpracovává osobní údaje soudců, podnikajících a nepodnikajících fyzických osob, které jsou zaměstnavatelem, dlužníkem, věřitelem nebo zdrojem příjmů soudců a osobní údaje fyzických osob, které sdělují skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných ve zvláštním registru písemných oznámení soudců, a za zákonem stanovených podmínek osobní údaje soudců, kteří ukončili výkon funkce.

Je-li to nezbytné pro zajištění výkonu konkrétní oblasti působnosti Nejvyššího soudu, mohou být Vaše osobní údaje získány z veřejných rejstříků a z informačních systémů v souladu se zákonem o soudech a soudcích nebo zákonem o střetu zájmů.


Výkon správy soudů

Nejvyšší soud dále zpracovává osobní údaje v rámci výkonu správy soudů při zastupování státu v právních vztazích hospodaření s majetkem České republiky podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Za účelem plnění této úlohy a k zajištění řádného hospodářského a finančního chodu jsou zpracovávány osobní údaje smluvních dodavatelů a dalších zúčastněných osob z titulu plnění smluvních povinností a právních povinností organizační složky státu.

V rámci výkonu státní správy Nejvyššího soudu ve smyslu § 120 až § 122a zákona o soudech a soudcích jsou dále zpracovávány osobní údaje nezbytné pro zajišťování chodu soudu zejména po stránce personální, organizační, hospodářské, finanční a výchovné.

V souvislosti s výkonem státní správy soudů Nejvyšší soud zpracovává osobní údaje fyzických osob při vyřizování stížností právnických a fyzických osob podle ustanovení § 164 a násl. zákona o soudech a soudcích, ve znění pozdějších přepisů, a žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace k těmto agendám naleznete na internetových stránkách Nejvyššího soudu.

Zajištění pořádku a bezpečnosti

Nejvyšší soud provozuje ve veřejném zájmu kamerový systém za účelem zajištění pořádku a bezpečnosti v budově na adrese Burešova 20, Brno, a jejím bezprostředním okolí podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) a § 4a písm. d) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace ke kamerovému systému podá bezpečnostní ředitel Nejvyššího soudu Antonín Uhlíř, tel.: +420 541 593 380, e-mail: antonin.uhlir(zavináč)nsoud.cz. Takto zpracovávané osobní údaje jsou v případě nezbytnosti použity jako důkaz pro orgány činné v trestním řízení a ke kontrole přiměřenosti zásahu justiční stráže. Při vstupu do budovy Nejvyššího soudu jsou justiční stráží zaznamenávány identifikační údaje vstupujících osob.


IV. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?  

Případné předávání Vašich osobních údajů jinému správci je možné pouze na základě konkrétního právního předpisu, který takovou možnost či povinnost upravuje. Příjemci těchto osobních údajů jsou zpravidla orgány veřejné moci (jiné justiční a správní orgány, orgány činné v trestním řízení atd.). Pouze v případě bezpečnostního incidentu jsou záznamy z kamerového systému zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu.

Osobní údaje v soudních spisech zpřístupňuje Nejvyšší soud podle článku 86 GDPR v souladu s právem České republiky. Osobní údaje účastníků řízení obsažené v soudních spisech jsou přístupné osobám, které mají podle příslušných zákonů právo nahlížet do spisů. Tyto osoby jsou pak příjemci Vašich osobních údajů.

V odůvodněných případech mohou být Vaše osobní údaje, které jsou uložené v informačních systémech, zpracovávány externími dodavateli informačních systémů v postavení zpracovatelů, a to za účelem údržby a rozvoje informačních systémů.

Případné předání osobních údajů do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodních organizací) je možné rovněž výlučně na základě právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.


V. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uchovávány?  

Délka uchovávání osobních údajů při činnostech vykonávaných v rámci působnosti Nejvyššího soudu vychází z obecně závazných právních předpisů, např. ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, zákona o střetu zájmů apod., a dále je upravena ve skartačním řádu Nejvyššího soudu a vnitřními předpisy Nejvyššího soudu.


VI. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?  

GDPR umožňuje subjektům osobních údajů v závislosti na konkrétních právních titulech zpracování osobních údajů uplatnit následující práva:

· právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)


· právo na opravu, příp. doplnění (čl. 16 GDPR)
· právo na výmaz („právo být zapomenut“) – (čl. 17 GDPR)
· právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
· právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
· právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
· právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

Specifika v oblasti výkonu soudních pravomocí

V této oblasti může subjekt osobních údajů uplatnit následující práva:

· právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)


· právo na opravudoplnění (čl. 16 GDPR)

Naopak v této oblasti nelze uplatnit či lze uplatnit v omezeném rozsahu tato práva:

· právo na výmaz („právo být zapomenut“) – (čl. 17 GDPR)


· právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
· právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR).

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) náleží subjektu osobních údajů pouze v případě, že:

· subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,


· zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
· správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR) se neuplatní, neboť zpracování a ochrana osobních údajů při výkonu soudních pravomocí nepodléhají dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.


VII. Jak můžete uplatnit svá práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?  

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím žádosti adresované Nejvyššímu soudu. Vaše žádosti a případné dotazy vyřizuje Mgr. Petr Kavka, tel. č.: +420 541 593 190, e-mail: petr.kavka(zavináč)nsoud.cz.

Žádosti lze podat v písemné formě poštou, elektronicky na adresu: podatelna@nsoud.cz, prostřednictvím datové schránky nebo osobně v úředních hodinách na podatelně Nejvyššího soudu (po – pá od 7:30 do 16.00). Po posouzení důvodnosti písemné žádosti budete do 30 dnů ode dne obdržení žádosti vyrozuměni o způsobu vyřízení a přijatých opatření. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

V ústní formě můžete žádosti podat jen osobně v úředních hodinách po prokázání Vaší totožnosti. Je-li možné žádost vyřídit ihned, je o jejím vyřízení sepsán písemný záznam. V opačném případě se ústní žádost zaznamená a bude vyřízena ve stejné lhůtě jako písemná žádost.

Žádosti se vyřizují bezplatně. Pokud však Vaše žádost, kterou uplatňujete svá práva, bude zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (např. opakující se), může Nejvyšší soud

a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo učiněním požadovaných úkonů; nebo

b) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud podáte žádost, jíž budete uplatňovat svá práva ke zpracování osobních údajů, a nebude možné zjistit nebo ověřit Vaši totožnost, odmítne Nejvyšší soud takové žádosti vyhovět.

VIII. U jakého orgánu můžete podat stížnost?  

Kontaktní údaje úřadu:

Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Telefon: pevná linka: + 420 234 665 111 (ústředna)

fax: + 420 234 665 444

WWW: oficiální: https://www.uoou.cz

E-mail: oficiální: posta@uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2n

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nelze uplatnit proti zpracování osobních údajů v rámci výkonu soudních pravomocí (čl. 55 odst. 3 GDPR).

Podněty k prověření souladu postupu Nejvyššího soudu s právními předpisy v oblasti zpracování osobních údajů v souvislosti s výkonem soudních pravomocí můžete podávat orgánu dohledu pro tuto oblast, jímž je pověřenec pro ochranu osobních údajů Nejvyššího soudu.

U jednotlivých webových aplikací, kde prostřednictvím dálkového přístupu zadáváte své osobní údaje pro komunikaci s Nejvyšším soudem, se nacházejí konkrétní informace k uvedené oblasti zpracování osobních údajů.