Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 6/2016

V odpovědi na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., adresovanou Nejvyššímu soudu 13. ledna 2016, evidovanou pod sp. zn. Zin 6/2016, povinný subjekt sdělil:
Po zadání klíčových slov do vyhledavače v evidenci anonymizovaných Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu na webových stránkách www.nsoud.cz upozornil systém na čtyři případy, kdy se senát občanskoprávního a obchodního kolegia NS zabýval sporem z oblasti ochrany autorského práva na architektonické dílo podle zákona č. 121/2000 Sb.
Jde konkrétně o případy vedené pod sp. zn. 30 Cdo 2789/2013, 30 Cdo 4924/2007, 30 Cdo 725/2012 a 30 Cdo 410/2007. Vzhledem k tomu, že všechna anonymizovaná rozhodnutí jsou veřejně k dispozici prostřednictvím tabulky Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu na webu www.nsoud.cz, odkazuje Nejvyšší soud v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. na již zveřejněnou informaci.

Zároveň Nejvyšší soud upozornil na možnost, že uvedená tabulka na jeho webových stránkách umožňuje komukoli zadáním definovaných hesel (rozkliknutím políčka „Vyberte heslo“) anebo volbou jakýchkoli klíčových slov v poli „Text rozhodnutí/judikátu“, nalézt potřebná rozhodnutí Nejvyššího soudu přibližně od roku 2000 až do současnosti.

R O Z H O D N U T Í
o částečném odmítnutí poskytnout informace k žádosti sp. zn. Zin 6/2016:
V souladu s § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Nejvyšší soud žádost částečně odmítá v bodech, kdy žadatelka požaduje další doplňkové informace, týkající se konkrétně:
- výše požadované satisfakce
- způsobu stanovení výše požadované nebo nařízené satisfakce
- specifikace daného architektonického díla včetně jeho hodnoty…
- celkové doby trvání soudního sporu v letech

O D Ů V O D N Ě N Í:
Podle § 11 odst. 4 písm. b) povinné subjekty neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků. Pokud tedy požadovaná informace není součástí vydaného anonymizovaného rozhodnutí, Nejvyšší soud ji neposkytne, neboť jde právě o další informaci k jeho rozhodovací činnosti.

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace žadatelka nesouhlasí, může podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.