Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 132/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud obdržel dne 9. 10. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 132/2018, v následujícím znění:

1. Žadatel dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. požaduje poskytnutí následujících informací:
2. Číslo jednací, pod kterým povinný rozhoduje stížnost proti procesnímu usnesení VS Olomouc č.j. 5 To 22/2018 - ze dne 15. 5. 2018 (neznámého čísla listu) ve věci KS Ostrava, pobočka v Olomouci sp. zn. 81 T 1/2017.
3. Číslo listu spisu 81 T 1/2017, na němž se nachází ono usnesení 5 To 22/2018 z 15. 5. 2018?

Povinný subjekt Vám Vaší žádosti poskytuje následující informace:

K bodu 2. žádosti Vám sděluji, že věc je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. 11 Tvo 14/2018.
K bodu 3. žádosti Vám sděluji, že napadené usnesení Vrchního soudu v Olomouci se nachází na čísle listu 3310. Celé č. j. tohoto usnesení tedy zní 5 To 22/2018-3310.

Nad rámec výše uvedeného si Vás dovoluji upozornit, že povinný subjekt v případě této Vaší žádosti činí výjimku, a to vzhledem k Vaší ztížené situace vlivem Vašeho pobytu ve výkonu trestu. Vámi požadované údaje je totiž možné velmi snadno zjistit ze spisu, do něhož máte přímo Vy, jakožto obviněný podle § 65 odst. 1 trestního řádu, právo nahlížet. Toto právo se samozřejmě vztahuje i na Vašeho obhájce. Volit institut žádosti podle informačního zákona za účelem zjišťování informací ze spisu je tedy v tomto případě velmi nestandardní, zvláště, jde-li o tzv. živou, tedy aktuálně projednávanou, věc. Je pravděpodobné, že na základě tohoto sdělení (a upozornění) již povinný subjekt takovou výjimku znovu neučiní.
Závěrem upozorňuji, že podle komentářové literatury „V rozhodnutí (č. j. 10 As 117/2014) Nejvyšší správní soud připomněl, že žádost o poskytnutí informací není specifickým opravným prostředkem, jehož prostřednictvím by měl účastník řízení brojit proti rozhodnutím či postupům správních orgánů, s nimiž nesouhlasí.“ (viz Furek, A., Rothanzl, L., Jírovec. T.,: Zákon o svobodném přístupu k informacím, Komentář, C.H.BECK 2016, str. 78). Jinak řečeno, žádost podle informačního zákona by neměla suplovat úkony, které je možno učinit v rámci klasického postupu v daném soudním řízení.

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona