Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 133/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní,


Nejvyšší soud obdržel dne 15. 10. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 133/2018, v následujícím znění:

„Žiadam anonymizované rozhodnutie 11Tdo/1311/2004, nakoľko na vašej internetovej stránke nieje úplne.“

Povinný subjekt Vám k Vaší žádosti v příloze zasílá obě usnesení, která jsou pod Vámi uvedenou spisovou značkou zveřejněna na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Na základě Vaší žádosti byla rovněž provedena kontrola obou zveřejněných usnesení, nicméně nebylo zjištěno žádné pochybení spočívající v neúplnosti textu těchto rozhodnutí.

Pokud za neúplnost považujete to, že se na třech konkrétních místech textů předmětných rozhodnutí objevují „nekorektní znaky“, pak jde o technickou chybu, kterou nelze bohužel napravit. Je způsobena nekompatibilitou zvoleného fontu písma v roce 2005 a počítačového systému, pomocí kterého jsou rozhodnutí publikována. Nicméně, tyto nekorektní znaky nahrazují jen jednotlivá písmena, která je možné v textech jednoduše doplnit (u rozhodnutí 11 Tdo 1311/2004 na str. 3 je správně třeba uvést slovo „řádu“, na str. 4 pak slovo „prostřednictvím“; u rozhodnutí 11 Tdo 1311/2004 – I. pak na straně 2 je po náhradě nekorektních znaků třeba číst „řízení“).


Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.
Pro jednoznačné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste obratem potvrdila zaslání poskytnuté informace na e-mailovou adresu, ze které Vám byla tato informace odeslána.


S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákonaPřílohy (elektronické):

Rozhodnuti - 11 Tdo 1311_2004.pdf
Rozhodnuti - 11 Tdo 1311_2004_I.pdf

Rozhodnuti - 11 Tdo 1311_2004-I
Rozhodnuti - 11 Tdo 1311_2004