Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 137/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud obdržel dne 24. 10. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 137/2018, v následujícím znění:

„1. Žadatel dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. požaduje poskytnutí následujících informací:
2. Anonymizované kopie rozhodnutí povinného sp. zn. 21 Cdo 586/98, 30 Cdo 1454/2005. Prosím o přímé poskytnutí informace.
3. Sdělení, zdali byla požadovaná rozhodnutí vybrána jako judikáty.
4. Sdělení, zdali pan doktor práv Ljubomír Drápal ještě pracuje na Nejvyšším soudě (v rozhodnutí senátu 21 Cdo z 30. 7. 2018 absentuje) a zdali je na něj – vzhledem k jeho odborné výši – dostupný kontakt, např. elektronickou formou – email – jenž by žadateli mohl být poskytnut.“


Povinný subjekt Vám Vaší žádosti poskytuje následující informace:

K bodu 2. žádosti Vám povinný subjekt v příloze zasílá požadovaná rozhodnutí.

K bodu 3. žádosti Vám povinný subjekt sděluje, že rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 586/98 bylo vydáno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, a to pod sp. zn. R 44/1999 civ. Rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 1454/2005 bylo vydáno v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod sp. zn. C 3801.

K bodu 4. žádosti Vám povinný subjekt sděluje, že JUDr. Ljubomír Drápal působí v současné době ve funkci předsedy Krajského soudu v Praze, z čehož plyne, že na civilním kolegiu Nejvyššího soudu už funkci předsedy senátu nevykonává. Vzhledem k výše uvedenému je možné se s ním spojit přes emailovou adresu sekretariátu předsedy Krajského soudu v Praze, která zní sekretariat@ksoud.pha.justice.cz.

Pro úplnost povinný subjekt konstatuje, že bod 1. žádosti sp. zn. Zin 137/2018 vyhodnotil jako úvodní sdělení žadatele, které neobsahuje požadavek na poskytnutí konkrétní informace, tudíž se k němu žádná informace neposkytuje a nebylo ani třeba k tomuto bodu vydat rozhodnutí podle § 15 informačního zákona.

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákonaPřílohy:
Usnesení sp. zn. 30 Cdo 1454/2005 ze dne 25. 10. 2005
Usnesení sp. zn. 21 Cdo 586/98 ze dne 17. 11. 1998

Rozhodnuti - 21 Cdo 586_98

Rozhodnuti - 30 Cdo 1454_2005