Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 139/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,


Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 22. 11. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 139/2017 tohoto znění:

„1. Žadatel dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. požaduje poskytnutí následujících informací:
2. Číslo jednací judikátu NS 2/2001-T34 (publikovaný např. v komentáři k tr ř. od JUDr. Šámala & spol. k § 264 tr. ř.).
3. Text judikátu NS 2/2001 – T 34, tak jak byl publikován ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek
4. Autentický, byť anonymizovaný, text rozhodnutí NS 2/2001-T-34, jenž bylo za tento judikát posléze vybráno.“

Povinný subjekt Vám tímto k bodu 2 žádosti sděluje, že označení NS 2/2001 – T 34 není typem označení, kterým se popisují judikáty uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu (tzv. zelená sbírka), avšak jde o označení, které je používáno pro řazení jednotlivých judikátů v jiné publikaci, a to v „Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu“. V tomto konkrétním případě se jedná o svazek č. 2, ročník 2001, autorů Balák/Púry a kolektiv. Judikát NS 2/2001 – T 34 je přitom ve skutečnosti rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tz 287/2000 ze dne 17. 1. 2001.

K bodu 3 žádosti Vám povinný subjekt v návaznosti na bod 2 zasílá jako tištěnou přílohu kopie stránek ze Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, svazek 2, ročník 2001 – a to konkrétně stran 455 až 465, kde se nachází judikát NS 2/2001 – T 34, resp. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tz 287/2000 ze dne 17. 1. 2001.

K bodu 4 žádosti Vám povinný subjekt v návaznosti na bod 2 zasílá jako tištěnou přílohu anonymizovanou verzi rozhodnutí sp. zn. 8 Tz 287/2000 ze dne 17. 1. 2001 v podobě, v jaké byla publikována na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz.

Pro úplnost povinný subjekt konstatuje, že bod 1. žádosti sp. zn. Zin 139/2017 vyhodnotil jako úvodní sdělení žadatele, které neobsahuje požadavek na poskytnutí konkrétní informace, tudíž se k němu žádná informace neposkytuje a nebylo ani třeba k tomuto bodu vydat rozhodnutí podle § 15 Informačního zákona.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona

Přílohy (tištěné):
Kopie stran 455 – 465 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, svazek 2, ročník 2001 (judikát NS 2/2001 – T 34)
Anonymizovaná verze rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tz 287/2000 ze dne 17. 1. 2001

Rozhodnuti - 8 Tz 287/2000