Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 142/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 24. 11. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 142/2017, ve které požadujete jako účastník civilního řízení u soudů nižších stupňů informaci, zda bylo „… podáno dovolání proti přiloženému usnesení (pod značkou 18 Co 133/2017).“

Povinný subjekt Vám v odpovědi sděluje, že k dnešnímu dni (čas 10:00 hodin) neeviduje ve své databázi žádné podané dovolání, kterým by bylo napadnuto rozhodnutí sp. zn. 18 Co 133/2017, předložené v příloze předmětné žádosti.

Vzhledem k tomu, že dovolání se podává k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, nevylučuje výše uvedená odpověď možnost, že dovolání bylo podáno, avšak prvoinstanční soud je doposud Nejvyššímu soudu nezaslal. Povinný subjekt tedy doporučuje obrátit se s identickou žádostí rovněž na soud prvního stupně.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona