Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 146/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážení,


Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 12. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 146/2017, prostřednictvím které žádáte poskytnout informaci: „ode kdy do kdy a na základě čeho působila u Vašeho soudu M. Š. (dříve M. S.), na jaké pozici, v jakém senátu či soudce Nejvyššího soudu, jaké bylo její funkční zařazení, působnost, kompetence, práva a povinnosti.

Povinný subjekt Vám tímto poskytuje následující informaci:
M. Š., roz. S., působila u Nejvyššího soudu na základě jmenování na pozici asistentky soudce, a to od 1. 7. 2010 do 31. 10. 2010 u soudce JUDr. Jiřího Zavázala a od 1. 11. 2010 do 31. 5. 2014 u soudce JUDr. Františka Ištvánka.

Ve funkci asistentky v obou případech vykonávala odborné práce podle pokynů předsedy senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, spočívající v přípravě podkladů pro rozhodování v otázkách spadajících do rozsahu kompetence Nejvyššího soudu, včetně návrhu rozhodnutí. Text náplně práce M. Š. doslova zněl: „Výkon odborných prací podle pokynů soudce spočívající v přípravě podkladů pro rozhodování v otázkách spadajících do rozsahu kompetence Nejvyššího soudu, včetně návrhu rozhodnutí.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona