Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 154/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 26. 11. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 154/2018, prostřednictvím které žádáte sdělit „zda v minulosti byly nebo v současné době jsou podány u nadepsaného soudu jakékoliv žaloby a/nebo vedena jakákoliv soudní řízení týkající se společnosti Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218977.

Tímto Vám povinný subjekt poskytuje následující informaci:

Nejvyšší soud ve své databázi k dnešnímu dni neeviduje žádná řízení (řízení aktuální ani z dřívější doby) ve kterých by mezi účastníky figurovala Vámi uvedená společnost. Vzhledem k tomu, že další (následující) požadovaná informace v rámci předmětné žádosti sp. zn. Zin 154/2018 ze dne 26. 11. 2018 (seznam řízení) je podmíněna kladnou odpovědí na otázku týkající se existence samotných - v žádosti specifikovaných - soudních řízení u Nejvyššího soudu, pak povinný subjekt takový seznam logicky nevypracovával.


Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


S pozdravem

Mgr. Simona Češková
poradkyně pro otázky zákona č. 106/1999 Sb.
pověřená vyřizováním žádostí podle informačního zákona