Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 17/2020

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

 

Vážený pane,


Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 20. 1. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 17/2020, v následujícím znění:

„Vážení,
tímto žádám Nejvyšší soud jakožto povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následující informace za účelem přípravy scénáře krátkého filmu o prvním českém odsouzeném teroristovi.
- Písemné znění pravomocného rozsudku nad osobou J. B. v případě teroristického útoku na železnici a za vyhrožování teroristickým trestným činem, který dotyčný spáchal. V případě potřeby prosím o anonymizovanou verzi.
Poskytnutou informaci, prosím, zašlete v elektronické podobě na mou emailovou adresu XY. “
 

Povinný subjekt nejprve musí předeslat, že vyhodnotil obsah Vašeho podání jako žádost o poskytnutí (pseudonymizovaného) usnesení Nejvyššího soudu o dovolání, tedy nikoli jako žádost o poskytnutí rozsudku soudu prvního stupně, který nabyl právní moci rozhodnutím o zamítnutí řádných opravných prostředků (odvolání) ve smyslu § 139 odst. 1 trestního řádu.

Podle § 6 odst. 1 informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.


Vámi požadované rozhodnutí již je volně dostupné v databázi anonymizovaných Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, která se nachází na webových stránkách www.nsoud.cz. Rozhodnutí se zobrazí po zadání spisové značky do webového formuláře. Konkrétně Vámi požadované rozhodnutí naleznete přímo pod tímto odkazem:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3117B51D4BBB20E3C12584F800349F0F?openDocument&Highlight=0

Pro úplnost připojuje Nejvyšší soud taktéž informaci o postupu, který obecně aplikuje vždy, pokud směřuje žádost podle informačního zákona k poskytnutí rozhodnutí soudů nižších instancí. Na základě žádostí podle informačního zákona poskytuje povinný subjekt v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů vždy pouze anonymizované verze, resp. pseudonymizované kopie, rozhodnutí. Nejvyšší soud má zpravidla k dispozici dovoláním napadená rozhodnutí nižších soudních instancí pouze v plné, tedy neanonymizované verzi. Verzi obsahující osobní údaje účastníků řízení tak nemůže povinný subjekt poskytnout. V působnosti Nejvyššího soudu není vytvářet anonymizované verze „cizích rozhodnutí“, tudíž nelze poskytnout ani verzi anonymizovanou, „Nejvyšším soudem speciálně vytvořenou“ pro potřeby žadatele. Nejvyšší soud anonymizuje v souladu s předpisy chránícími osobní údaje toliko rozhodnutí svých senátů. Zásady anonymizace rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou pak v rámci povinného subjektu detailně provedeny v § 15 Kancelářského řádu Nejvyššího soudu, který nabyl účinnosti dne 1. 2. 2019. Odkaz na platné znění Kancelářského řádu Nejvyššího soudu je zde:

http://www.nsoud.cz/judikatura/ns_web.nsf/0/04E264DF3DC9B79EC12583940038A067/$file/Kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%BD%20a%20spisov%C3%BD%20%C5%99%C3%A1d.pdf

Úplná znění rozhodnutí nižších soudních instancí obsahují osobní údaje účastníků řízení. K poskytnutí úplného znění těchto požadovaných rozhodnutí přitom nemá Nejvyšší soud od fyzických osob, subjektů údajů, které figurují v textu daných rozhodnutí, souhlas. Nejsou přitom splněny ani další podmínky, které by poskytnutí osobních údajů odůvodňovaly. S ohledem na to nemůže Nejvyšší soud osobní údaje účastníků řízení, popř. dalších osob figurujících v textech rozhodnutí nižších soudů zpracovávat pro potřeby dalšího poskytování informací třetím (obecně jiným nezúčastněným) osobám, což poskytuje zákonný důvod pro (částečné) odmítnutí žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 8a odst. 1 informačního zákona. Nejvyšší soud proto vždy v takových případech (žádá-li žadatel rozhodnutí nižšího soudu, kterým Nejvyšší soud nedisponuje v anonymizované podobě) doporučuje, aby se žadatel s novou žádostí obrátil přímo na jednotlivé soudy, které rozhodnutí vydaly.

Zcela na závěr povinný subjekt sděluje, že veškerá vydaná rozhodnutí o dovolání zveřejňuje na svých webových stránkách www.nsoud.cz. Jedná se o zveřejňování anonymizovaných kopií rozhodnutí, obvykle ve lhůtě 60 dnů od data vypravení spisu s rozhodnutím z Nejvyššího soudu k soudu první instance, jež následně seznamuje s výsledkem dovolacího řízení jednotlivé účastníky. V případě, kdy má Nejvyšší soud z prvoinstančního soudu potvrzeno doručení rozhodnutí v dané věci všem účastníkům řízení, zveřejní rozhodnutí v anonymizované podobě na svých webových stránkách obvykle dříve.

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

 


S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona