Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 20/2017

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti pana D. S., (dále jen „žadatel“), ze dne 22. 2. 2017, sp. zn. Zin 20/2017

takto:

Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 8a Informačního zákona a § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se žádost žadatele částečně o d m í t á tak, že v kopiích požadovaných rozhodnutí a dalších dokumentů nebudou poskytnuty osobní údaje (vlastnoruční podpisy) jednotlivých předsedů (předsedkyň) kolegií a předsedů (předsedkyň) Nejvyššího soudu.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud obdržel dne 22. 2. 2017 žádost pana D. S. podle Informačního zákona, kde se žadatel domáhá následujícího:

„1. Žádám Nejvyšší soud o poskytnutí následujících informací:
(a) všechna rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu o jmenování nebo odvolání předsedů kolegií Nejvyššího soudu od 1. 1. 1993;
(b) informaci o tom, kdo každý byl předsedou kolegia (všech typů kolegií) Nejvyššího soudu od 1. 1. 1993, s uvedením data jmenování, data účinnosti jmenování, data zániku této funkce a důvodu zániku této funkce;
(c) všechna rozhodnutí o změnách v počtu kolegií Nejvyššího soudu.“

Podle ustanovení § 8a Informačního zákona „poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu“.

Podle ustanovení § 15 odst. 1 Informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.

Podle § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, „osobním údajem je jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“. Podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. je zpracováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo zveřejňování. Podle § 5 odst. 2 tohoto zákona může správce údajů zpracovat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném ustanovení.

Nejvyšší soud však nemá od subjektů těchto údajů souhlas s předáním jiné osobě, a ani nesplňuje další podmínky § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 8a Informačního zákona.

Nejvyšší soud proto při vydání tohoto rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace sp. zn. Zin 20/2017 upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny. Tímto rozhodnutím současně povinný subjekt nijak žadateli neomezil informační obsah poskytovaných dokumentů.

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl tak, že žádost o poskytnutí informací v rozsahu osobních údajů (vlastnoručních podpisů) obsažených v jednotlivých kopiích požadovaných, resp. poskytovaných, dokumentů, v souladu s § 8a ve spojení s § 15 odst. 1 Informačního zákona, částečně odmítl a zasílá žadateli pouze anonymizované kopie.


Poučení:
Proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu v Brně.Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)


K bodu 1b) žádosti:
Povinný subjekt v zájmu větší srozumitelnosti poskytovaných odpovědí v rámci žádosti sp. zn. Zin 20/2017 nejprve poskytuje informaci v bodě 1b). V příloze nazvané „Předsedové kolegií Nejvyššího soudu.doc“ nalezne žadatel chronologicky sestavený seznam všech předsedů jednotlivých kolegií Nejvyššího soudu od jeho vzniku dne 1. 1. 1993 doposud. U každého jména jsou v této příloze rovněž uvedena data nástupu uvedeného předsedy kolegia do funkce a zároveň data ukončení funkce. Požadované informace o důvodech odchodu jsou obsaženy buď formou poznámky přímo v této příloze (tabulce) u konkrétních jmen předsedů kolegií anebo jsou níže součástí poskytovaných informací (kopií dokumentů) k bodu 1a).

K bodu 1a) žádosti:
V příloze nazvané „JmenováníazměnyOOK.pdf“ nalezne žadatel kopie dokumentů, prostřednictvím kterých jednotliví předsedové (předsedkyně) Nejvyššího soudu postupně jmenovali, popř. odvolávali, předsedy kolegií na civilním úseku. Dále tato příloha obsahuje rezignační dopisy některých předsedů kolegií na civilním úseku. Každá z těchto kopií autentických dokumentů zároveň obsahuje datum účinnosti, k němuž změna v předmětné funkci nastala.

V příloze nazvané „JmenováníazměnyTK.pdf“ nalezne žadatel kopie dokumentů, prostřednictvím kterých jednotliví předsedové Nejvyššího soudu jmenovali předsedy kolegií na trestním úseku. Dále tato příloha obsahuje rezignační dopis bývalého předsedy trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Stanislava Rizmana. Každá z těchto kopií autentických dokumentů zároveň obsahuje datum účinnosti, ke kterému změna v předmětné funkci nastala.

K bodu 1c) žádosti:
V příloze nazvané „Rozhodnutísloučenírozdělení“ nalezne žadatel jednak kopie rozhodnutí bývalých předsedů Nejvyššího soudu JUDr. Otakara Motejla a JUDr. Elišky Wagnerové, Ph.D. podle tehdy platného zákona č. 331/1991 Sb., o soudech a soudcích, na něž poté navazuje konkrétní část zápisu z neveřejného jednání pléna Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2006. Toto plénum podle § 17 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, hlasovalo a rozhodlo o sloučení občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ke dni 1. 1. 2007.


Poučení:
Pokud žadatel se způsobem vyřízení žádosti, rozsahem či formou poskytnuté informace nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona
Příloha (elektronická):
Předsedové kolegií Nejvyššího soudu.doc
JmenováníazměnyOOK.pdf
JmenováníazměnyTK.pdf
Rozhodnutísloučenírozdělení.pdf