Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 29/2016

Vážený pane doktore,
Nejvyšší soud obdržel dne 24. 2. 2016 z Vaší emailové adresy celkem dvě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tyto žádosti souhrnně zaevidoval pod sp. zn. Zin 29/2016. K jednotlivým žádostem Vám nyní zasílám následující odpovědi:

1. Jakým způsobem je evidována pracovní doba soudců a dalších zaměstnanců Nejvyššího soudu?

Odpověď: Nejvyšší soud nepoužívá k evidenci a kontrole docházky soudců, jejich asistentů a dalších zaměstnanců žádný elektronický čipový systém /např. elektronické turnikety u vchodu do budovy/, jak je to běžné u některých jiných zaměstnavatelů. Je tomu tak mimo jiné proto, že zaměstnanci Nejvyššího soudu pracují nejen v hlavní budově, ale také na detašovaných pracovištích, kde není instalace takového zařízení možná a pracují také z domova. Za tím účelem mají zřízen také dálkový počítačový přístup do databází Nejvyššího soudu.
Zaměstnanci Nejvyššího soudu údaje o každodenní docházce vepisují sami za sebe do specializované elektronického systému na vnitřní síti - Intranetu. Údaje, v tomto systému zaznamenané, pravidelně i namátkově kontrolují jejich nadřízení.

2. Nejvyšší soud byl dále Vámi, jako právním zástupcem manželů K., požádán, aby poskytl v režimu zákona č. 106/1999 Sb. rovněž informaci o jménech svých zaměstnanců ke dni rozhodnutí ve věci dovolání sp. zn. 30 Cdo 4757/2015, tedy ke dni 10. 12. 2015.

Odpověď: V doprovodných přílohách této odpovědi na žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 29/2016 ze dne 24. 2. 2016 zasílám dva seznamy, platné ke dni 10. 12. 2015. Jde jednak o seznam soudců, nazvaný „Seznam soudců k 10 12.2015.xlsx“ a seznam zaměstnanců, nazvaný „zaměstnanci k 10.12.2015.xlsx“. Oba tyto seznamy obsahují Vámi požadované údaje.

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti o poskytnutí informace nesouhlasíte, můžete do 30 dnů podat podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. stížnost k povinnému subjektu, který tuto informaci poskytl.

Se srdečným pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Přílohy:
Seznam soudců k10.12.2015.xlsx
zaměstnanci k 10.12.2015.xlsx