Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 29/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 21. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 29/2018, ve které žádáte sdělení následujících informací „1. Využívá váš soud pro účely správy soudních poplatků nějaký informační systém? 2. Pokud je odpověď na otázku č. 1 kladná, o jaký informační systém se jedná? Postačí uvedení názvu tohoto systému.

Povinný subjekt Vám v odpovědi sděluje, že pro účely správy soudních poplatků Nejvyšší soud nevyužívá žádný zvláštní (speciální) informační systém. Nejvyšší soud vykonává spisovou službu v informačním systému ISNS (Informační systém Nejvyššího soudu) a soudní poplatky v něm mimo jiné též eviduje. Zaúčtování soudních poplatků probíhá v IRES, což je informační systém organizační složky státu. Oba informační systémy jsou ve správě Ministerstva spravedlnosti, které též zajišťuje metodickou podporu.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona