Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 36/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 5. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 36/2018, ve které požadujete sdělení „zda Nejvyšší soud České republiky disponuje informací, jaká je výše náhrady nemajetkové újmy při usmrcení ve vztahu k čl. 446, resp. čl. 448 občanského zákoníku Polské republiky. Jsem si vědom skutečnosti, že občanský zákoník Polské republiky neobsahuje konkrétní částky. Dotazuji se, zda Nejvyšší soud ČR v rámci své činnosti nemá k dispozici studii či přehled rozpětí výše náhrady nemajetkové újmy „obvyklé“ v Polské republice a případně prosím o sdělení výše této náhrady.“

Povinný subjekt Vám v odpovědi poskytuje tyto informace:


Jak bylo zjištěno dotazem u JUDr. Petra Vojtka, předsedy senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, který je obecně považován za jednoho z největších odborníků na posuzování výše odškodnění v rámci České republiky a má nemálo informací také o praxi v zahraničí a následně i u Mgr. Dušana Sulitky, vedoucího oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu, Vámi požadovanou problematiku Nejvyšší soud nezpracovával, ani nemá k dispozici v rámci své činnosti studii či přehled rozpětí výše náhrady nemajetkové újmy „obvyklé“ v Polské republice.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona