Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 37/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 5. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 37/2018, ve které požadujete sdělení „zda M. M. písemně požádal na podzim r. 2014 o uvolnění pro výkon veřejné funkce a jak postupoval jeho zaměstnavatel NS ČR? Požádal písemně M. M. o uvolnění pro výkon veřejné funkce i v roce 2015? ...“

Povinný subjekt Vám v odpovědi poskytuje tyto informace:


M. M. znovu v roce 2014 o uvolnění k výkonu veřejné funkce písemně nežádal. Pro výkon veřejné funkce byl uvolněn dne 12. 5. 2011. O svém znovuzvolení na základě výsledku komunálních voleb v roce 2014 ústně informoval svoji přímou nadřízenou, předsedkyni senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Ivanu Zlatohlávkovou a rovněž personální oddělení. Přesné datum, kdy se tak stalo, není možné vzhledem k ústnímu sdělení zpětně dohledat, či určit. Na základě takto podaných informací však M. M. následně spolu se svým zaměstnavatelem Nejvyšším soudem uzavřel dne 27. 5. 2015 Dohodu o změně podmínek pracovního poměru založeného jmenování tak, že od 1. 7. 2015, po dobu trvání uvolnění M. M. k výkonu veřejné funkce, se pracovní poměr nesjednává ani v rozsahu 4 hodin denní pracovní doby. Od data 1. 7. 2015 tedy M. M., uvolněný pro výkon funkce starosty Městské části Brno-Medlánky, práci pro Nejvyšší soud nevykonává, přestože je jeho zaměstnancem. Tyto informace, spolu s příslušnou Dohodou o změně podmínek pracovního poměru založeného jmenováním ze dne 27. 5. 2015, Vám již povinný subjekt poskytl v odpovědi na žádost sp. zn. Zin 41/2016.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona