Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 4/2017

Poskytnutí informace podle § 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane inženýre,

Nejvyšší soud obdržel dne 11. 1. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, evidovanou pod sp. zn. Zin 4/2017. V žádosti jste se domáhal poskytnutí plného znění stanoviska pléna Nejvyššího soudu k elektronické komunikaci mezi soudy a účastníky řízení.

Dne 24. 1. 2017 povinný subjekt vydal podle § 15 odst. 1 v souladu s § 2 odst. 4 ve spojení s § 3 odst. 3 rozhodnutí o odmítnutí Vaší žádosti sp. zn. Zin 4/2017 s tím, že se jedná o požadavek na poskytnutí neexistující (nové) informace. Zároveň Vám bylo sděleno, že jakmile bude Vámi požadované stanovisko opravdu kompletní, povinný subjekt Vám je neprodleně zašle v souladu s § 12 Informačního zákona.

V tuto chvíli Vám mohu sdělit, že veškeré důvody pro neposkytnutí Vámi požadované informace již pominuly a v příloze pod názvem Plsn1-2015.docx Vám předmětnou informaci povinný subjekt zasílá.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákonaPříloha (elektronická): Plsn1-2015.docx