Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 41/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 9. 3. 2018 žádost o poskytnutí informace podanou Vaší společností a vedenou pod sp. zn. Zin 41/2018, v níž žádáte „ ...vyjádření, zda v minulosti byly nebo v současné době jsou podány u nadepsaného soudu jakékoliv žaloby a/nebo vedena jakákoliv soudní řízení týkající se společností: 1) VGP Park Jenec a.s., IČ: 032 17 710…; 2) VGP Park Olomouc 1 nástupnická a.s., IČ: 066 77 304…; 3) VGP Park Olomouc 4 a.s., IČ: 036 33 616…; 4) VGP Park Usti nad Labem a.s., IČ: 287 42 729; 5) VGP Park Český Újezdy a.s., IČ: 282 15 737…(dále jen „Společnosti“)“. Dále požadujete poskytnout informace „ ...o jakýchkoli řízeních týkajících se nároků uplatňovaných vůči Společnostem a rovněž seznam všech dalších řízení vedených se Společnostmi.“

Tímto Vám povinný subjekt poskytuje následující informaci:

Nejvyšší soud ve své databázi k dnešnímu dni (10:00 hod.) neeviduje žádná řízení (řízení aktuálně vedená ani vedená v minulosti), ve kterých by mezi účastníky jakkoli figurovaly Vámi uvedené společnosti. Vzhledem k tomu, že další (následující) požadovaná informace v rámci předmětné žádosti sp. zn. Zin 41/2018 ze dne 9. 3. 2018 (seznam řízení) předpokládá kladnou odpověď na otázku týkající se existence samotných - v žádosti specifikovaných - řízení u Nejvyššího soudu, pak povinný subjekt seznam vedených řízení logicky nevypracovával.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona