Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 48/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 21. 3. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 48/2019, prostřednictvím které žádáte „zaslání anonymizované PDF kopie rozsudku Vašeho soudu ze dne 21. 4. 1999, sp. zn. 26 Cdo 732/98. Žádám tímto o anonymizovanou verzi či scan rozsudku tak, jak byl rozeslán účastníkům řízení, nikoli ve verzi, která byla určena k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.“

Povinný subjekt Vám požadované rozhodnutí zasílá v příloze tohoto sdělení.

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček


vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona

Příloha (elektronická): 26 Cdo 732_98.pdf
 
Rozhodnutí - 26 Cdo 732_98.pdf