Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 49/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 23. 3. 2019 Vaše tři podání a 24. 3. 2019 Vaše další podání. Vzhledem k tomu, že byla tato podání doručena bezprostředně po sobě a zároveň i vzhledem k povaze žádostí, kdy ve všech podáních (s výjimkou podání č. 3313/2019) požadujete obdobné, byla tato Vaše podání spojena pod jednu spisovou značku – sp. zn. Zin 49/2019. O této skutečnosti byl do spisu pořízen úřední záznam.

 

Podání byla v elektronické podatelně povinného subjektu zaevidována pod následujícími čísly: 3313/2019, 3314/2019, 3315/2019 a 3321/2019.

 

Ve výše uvedených žádostech požadujete následující:

 

Podání č. 3313/2019:

 

„Žádost ze dne 24. 3. 2018, o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. na správu soudu tedy na předsedu soudu s následným zveřejněním na www stránkách soudu (povinnost soudu dle zákona),

aby správa soudu a jednotliví předsedové senátů a soudci všech výše uvedených soudů v souladu s nálezem Ústavního soudu I. US 2769/15, vyšetřili řádně základní procesní podmínky řízení a doložili tak seznam všech přidělených věcí jedinému možnému zákonnému soudci v souladu s čl. 38 odst 1 Listiny a § 42 odst 2 zák. č. 6/2002 Sb. ve všech věcech týkajících se osob: T. R., nar. XY, H. R., nar. XY, T. R., nar. XY a B. R., nar. XY, v daném měsíci přidělení konkrétní věci, měsíci předcházejícím a měsíci následujícím, aby bylo možno zpětně a přehledně překontrolovat přidělení a nápad jednotlivých věcí zákonnému soudci, zejména s ohledem na povinnost předsedy soudu implementovat do rozvrhu práce soudu algoritmus přidělování jednotlivých věcí zákonným soudcům v souladu s nálezem sp. zn.: IV. US 1302/10 již ze dne 20. 4. 2011, tedy v rozvrzích práce soudu již nejpozději od roku 2011 a dále. V případě, že to metadaty, resp otisky obrazovek z info systémů soudů obou stupňů, tedy i odvolacího soudu, z IS ISAS nebo ISVKS nebude schopen předseda soudu a jednotliví předsedové senátů a soudci prvního i druhého stupně nejpozději v zákonné 15 denní lhůtě doložit, jedná se o nezákonného soudce v každé konkrétní věci, protože důkazní břemeno a zásada vyšetřovací dopadá na soudce resp. správu soudu, předsedy jednotlivých soudů, nikoliv na účastníky řízení.“

 

Podání č. 3314/2019:

 

„Proveďte výpis všech věcí za měsíc předcházející a za měsíc následující vždy před a po každém nápadu věci na soud (datum a čas přidělení) a přidělení věci zákonnému soudci v souladu s rozvrhem práce soudu, týkajícím se osoby T. R., nar. XY, ke sp. zn.: 29 NSCR XY, 29 NSCR XY, 32 Cdo 958/2019, 29 ICdo XY, 23 Nd 14/2019, 24 Nd 15/2019, 24 Nd 16/2019, 29 ICdo XY, 7 Tdo 90/2019, 27 Cdo 4732/2018, Nejvyššího soudu, pro zpětný řádný přezkum řádně obsazeného senátu, tedy senátu v souladu s rozvrhem práce soudu a v souladu s přidělováním postupným tzv. kolečkem či prostřednictvím algoritmu přidělování jednotlivých věcí zákonnému soudci.“

 

Podání č. 3415/2019:

 

„Provedte a předložte lustraci všech věcí vedených na výše uvedenou osobu historicky u Vašeho soudu a poskytněte v xls či csv souboru tedy v elektronické podobě.

Proveďte výpis všech věcí za měsíc předcházející a za měsíc následující vždy před a po každém nápadu věci na soud a přidělení věci zákonnému soudci v souladu s rozvrhem práce soudu, týkajícím se osoby T. R., nar. XY, pro zpětný řádný přezkum řádně obsazeného senátu, tedy senátu v souladu s rozvrhem práce soudu a v souladu s přidělováním postupným tzv. kolečkem či prostřednictvím algoritmu přidělování jednotlivých věcí zákonnému soudci.“

 

Podání č. 3321/2019:

 

„Provedte a předložte lustraci všech věcí vedených na výše uvedenou osobu historicky u Vašeho soudu a poskytněte v xls či csv souboru tedy v elektronické podobě.

Proveďte výpis všech věcí za měsíc předcházející a za měsíc následující vždy před a po každém nápadu věci na soud a přidělení věci zákonnému soudci v souladu s rozvrhem práce soudu, týkajícím se osoby T. R., nar. XY, pro zpětný řádný přezkum řádně obsazeného senátu, tedy senátu v souladu s rozvrhem práce soudu a v souladu s přidělováním postupným tzv. kolečkem či prostřednictvím algoritmu přidělování jednotlivých věcí zákonnému soudci.“

 

Podání č. 3313/2019 bylo vyřízeno samostatně, a to vydáním rozhodnutí, které je součástí jedné z příloh této e:mailové zprávy. Ke zbývající části Vaší žádosti sp. zn. Zin 49/2019 (podání č. 3314/2019, 3315/2019 a 3321/2019) Vám povinný subjekt v přílohách poskytuje požadované informace. Nejprve Vám zasílá tabulku obsahující všechny věci vedené pro Vaši osobu (Zin492019 – výpis všech věcí pro osobu.xls). Na to navazují tabulky pro civilní kolegium podle jednotlivých agend Nejvyššího soudu a období, které bylo určeno na základě Vašeho požadavku formulovaného v předmětné žádosti (soubor Zin492019-civil.xls) a dále pak následují tabulky pro trestní kolegium podle jednotlivých jeho agend a období, které bylo určeno na základě Vašeho požadavku formulovaného v předmětné žádosti (soubor Zin492019-trest.xls). To vše poskytuje povinný subjekt ve Vámi požadovaném formátu xls.

 

Pro úplnost povinný subjekt vysvětluje, že poskytnuté tabulky Zin492019-civil.xls a Zin492019-trest.xls obsahují požadované informace o řízeních, ve kterých rozhodují jednotlivé senáty trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia, jimž jsou věci přidělovány na základě rozvrhu práce a jeho pravidel. Co se týče rejstříků S, Sm, Zin, Ncn nebo Ntn, pravidla pro přidělování věcí do nich jsou jednoznačná, vždy je zde určena osoba, která za každý z těchto rejstříků osobně zodpovídá – taková osoba je přesně definována v Organizačním řádu soudu, Jednacím řádu soudu a Kancelářském řádu. Přesná znění těchto organizačních dokumentů máte k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz.

 

Zcela na závěr povinný subjekt konstatuje, že údaje v tabulkách Vám ve vícero případech poskytuje jako součást většího celku, tedy ne přímo podle Vašeho zadání, aby každá Vámi podaná věc obsahovala nápad v dané agendě vždy měsíc před a měsíc poté, co bylo zaevidováno Vaše podání. Tento způsob poskytnutí informace je však plně v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 informačního zákona, věta třetí: „Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem.

 

Ostatně, rovněž tak odborná komentářová literatura se k této problematice vyjadřuje zcela jednoznačně (srovnej Furek, A., Rothanzl, L., Jirovec, T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H. Beck, 2016, str. 266, bod 18) Komentované ustanovení provádí bod 3. preambule směrnice 2003/98 („Subjekty veřejného sektoru by však neměly být povinny poskytovat výtahy z dokumentů, pokud to představuje nepřiměřené úsilí.“) a čl. 5 odst. 2 Směrnice 2003/98 ve znění směrnice 2013/37 (Odstavec 1 nezakládá povinnost subjektů veřejného sektoru vytvářet nebo upravovat dokumenty nebo poskytovat výtahy z dokumentů, aby splnily požadavky v něm stanovené, pokud by to představovalo nepřiměřené úsilí překračující rámec jednoduché operace.“) Důvodová zpráva k novele č. 61/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 991 IV. volebního období PS PČR, 2005) k tomuto ustanovení dále uvádí: „Speciálně je upravena situace, kdy požadovaná informace je součástí většího celku a žadatel požaduje její vynětí. Pokud tato operace nepředstavuje pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěž, žádosti vyhoví, v opačném případě může povinný subjekt poskytnout v souladu s tímto zákonem celek, v němž je požadovaná informace obsažena.“

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v místě, kde jsou poskytovány informace, nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně potvrdil do e-mailu odesílatele.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček


vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona
 
Přílohy:
Zin492019-výpis všech věcí pro osobu.xls
Zin492019-civil.xls
Zin492019-trest.xls
RozhodnutíZin492019.docx