Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 50/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 3. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 50/2019, prostřednictvím které žádáte sdělit „zdali je u Vašeho soudu aktuálně vedeno nebo bylo v posledních 3 letech pravomocně ukončeno jakékoliv řízení, jehož účastníkem na straně žalující nebo na straně žalované je nebo byla společnost CRAVT s.r.o., IČ: 260 27 691, se sídlem Chýnovská 2994, 390 02 Tábor, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10004.

Pokud takové řízení evidujete, prosím o zaslání informace obsahující jména či názvy všech účastníků řízení s označením, zda vystupují na straně žalující nebo žalované, dále spisovou značku a předmět řízení.

V případě, že žádné takové řízení neevidujete, prosím o potvrzení této skutečnosti.“


Tímto Vám povinný subjekt poskytuje následující informaci:

Nejvyšší soud ve své databázi ke dni 3. 4. 2019 neevidoval žádná řízení (řízení aktuální ani z dřívější doby) ve kterých by mezi účastníky figurovala Vámi uvedená společnost. Vzhledem k tomu, že další (následující) požadovaná informace v rámci předmětné žádosti sp. zn. Zin 50/2019 ze dne 25. 3. 2019 (seznam řízení) je podmíněna kladnou odpovědí na otázku týkající se existence samotných – v žádosti specifikovaných – soudních řízení u Nejvyššího soudu, pak povinný subjekt takový seznam logicky nevypracovával.

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně potvrdil do e-mailu odesílatele.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček,


vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle informačního zákona