Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 60/2019

Vážený pane,
 

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 4. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 60/2019, prostřednictvím které žádáte:

„1) ve věci povinného sp. zn. 7 TDO 395/2019 /…/ sdělení kolikrát od dne 11. 4. 2017 včetně (viz č. l. 2380) žádal žadatel o nahlédnutí do spisu? (viz věta: ,Žádám o nahlédnutí do spisu´ na konci prakticky každých důkazních návrhů ve věci, např. dne 3. 5. 2017 či dne 30. 10. 2017 č. l. 2858, atd.)

2) Kolikrát během řízení (24. 4. 2017 až 9. 5. 2018) bylo nahlédnutí žadatele do spisu realizováno?“


Při přípravě podkladů k odpovědi na jednotlivé Vámi položené otázky předmětné žádosti dospěl orgán prvního stupně povinného subjektu k závěru, že poskytnutí Vámi požadovaných informací naplňuje atributy mimořádně rozsáhlého vyhledání informací.

Podle § 17 odst. 1 informačního zákona „Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořizováním kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Nejvyšší soud provedeným výpočtem stanovil úhradu za poskytnutí níže přesněji specifikovaných informací, které vycházejí z Vaší žádosti sp. zn. Zin 60/2019 ze dne 25. 4. 2019, na 1.800,- Kč.

V souladu se zákonem jste byl následně povinným subjektem vyzván, abyste požadovanou úhradu nákladů ve výši 1.800,- Kč provedl na účet povinného subjektu (Nejvyššího soudu) u ČNB.

Podáním ze dne 28. 5. 2019 jste souhlasil se stanovenou výší úhrady a dále jste uvedl bližší požadavky na formu, resp. obsah, poskytované informace (uvedení data nápadu a čísla listu trestního spisu).

Dne 14. 6. 2019 byla na účet povinného subjektu připsána požadovaná úhrada.

K Vaší žádosti sp. zn. Zin 60/2019 Vám povinný subjekt sděluje následující:

Provedenou lustrací spisu vedeného u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Tdo 395/2019 byly vytříděny Vámi požadované informace (tedy kolikrát jste od stanoveného časového úseku žádal o nahlédnutí do předmětného spisu a kolikrát bylo Vámi ve stanoveném časovém úseku nahlédnutí realizováno), a dále i informace, kolikrát do spisu nahlížel Váš právní zástupce.

Povinný subjekt vyhodnotil text žádosti, že informace o nahlížení do spisu se týkají jak Vás, tak i Vašeho právního zástupce, tedy situací, kdy jste nahlížel do spisu prostřednictvím svého právního zástupce. Požadované informace jsou Vám tak poskytovány v co nejširším možném rozsahu při minimalizaci nároků na dobu zpracování. Vzhledem k času na procházení jednotlivých stran spisu znamenalo učinění poznámky o nahlížení právního zástupce pouze zanedbatelnou dobu.

Poskytované informace jsou přehledně rozepsány v příloze tohoto sdělení.

Informace jsou poskytovány ve formátu číslo listu, datum žádosti (případně také čas), doplňující popis.

Pro přehlednost povinný subjekt uvádí, že některá podání se v předmětném spisu nacházela vícekrát, resp. jako originál a pak též jeho kopie. Pokud povinný subjekt došel k uvedenému zjištění, uvedl i tuto kopii s číslem listu do přehledu a do poznámky doplnil, že se jedná toliko o kopii již dříve zaznamenaného podání (resp. žádosti o nahlížení).

K otázce č. 1 povinný subjekt sděluje, že jste Vy osobně žádal o nahlédnutí do předmětného spisu v období od 11. 4. 2017 do 27. 5. 2019 celkem osmkrát (a to včetně žádosti o poslech audiozáznamu).

K otázce č. 2 povinný subjekt sděluje, že v rámci časového úseku 24. 4. 2017 až 9. 5. 2018 z Vaší strany nebylo realizováno nahlížení do spisu. Vaším právním zástupcem bylo realizováno nahlížení do spisu v rámci stanoveného období celkem osmkrát.

 

Poučení:

 

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček


vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona

Příloha: Přehled nahlížení do spisu