Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 82/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážená paní magistro,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 11. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 82/2017, prostřednictvím které žádáte tuto informaci:

Zdali je u Vašeho soudu aktuálně vedeno nebo bylo v posledních 3 letech pravomocně ukončeno jakékoliv řízení, jehož účastníkem na straně žalující nebo na straně žalované je nebo byla společnost AZ Ingredients Group, s.r.o., IČ: 29310962, se sídlem Štúrova 1701/55, PSČ 14200 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190843.“
„Pokud takové řízení evidujete, prosím o zaslání informace obsahující jména či názvy všech účastníků řízení s označením, zda vystupují na straně žalující nebo žalované, dále spisovou značku a předmět řízení. V případě, že žádné takové řízení neevidujete, prosím o potvrzení této skutečnosti.

Povinný subjekt Vám v odpovědi sděluje, že k dnešnímu dni, tj. 13. 7. 2017, ve své databázi, konkrétně v Informačním systému Nejvyššího soudu, neeviduje žádné řízení, jehož účastníkem by na straně žalující nebo na straně žalované aktuálně či dříve v minulosti byla výše uvedená společnost.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona