Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 83/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 11. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 83/2017, prostřednictvím které žádáte o zaslání anonymizované kopie rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 524/99 – 109 ze dne 22. 3. 1999.

Povinný subjekt Vám požadované rozhodnutí zasílá formou přílohy 30Cdo524_99.pdf tohoto sdělení o poskytnutí informace.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákonaPříloha (elektronická): 30Cdo524_99.pdf