Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 89/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 21. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 89/2017, prostřednictvím které žádáte:
•anonymizovanou kopii rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 6 Cm 85/2014-44 ze dne 17. června 2015,
• anonymizovanou kopii rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. j. 5 Cmo 315/2015 – 62 ze dne 6. dubna 2016.
Vzhledem k tomu, že v současné chvíli probíhá u Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 29 Cdo 4747/2016 dovolací řízení ve věci výše uvedených rozhodnutí, obrací se ČSOB se svou žádostí právě na zdejší soud.“.

Povinný subjekt Vám požadované informace poskytuje ve formě příloh s názvy „6Cm85_2014.pdf“ a „5Cmo315_2015.pdf“.

Pro úplnost si dovoluje povinný subjekt upozornit, že do jeho působnosti nepatří vytváření anonymizovaných verzí „cizích rozhodnutí“, respektive rozhodnutí nižších soudů, popř. Ústavního soudu nebo Nejvyššího správního soudu. Požadovaná rozhodnutí (informace) byla tedy mimořádně poskytnuta jen proto, že neosahovala žádné osobní údaje o jakékoli fyzické osobě, a to nejen na straně účastníků řízení, ale ani nikde jinde v textu. Nebylo proto třeba požadovaná rozhodnutí anonymizovat. V případě, že by osobní údaje fyzických osob předmětná rozhodnutí obsahovala, musel by povinný subjekt s odkazem na § 8a Informačního zákona a § 5 odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádost odmítnout.

Z tohoto důvodu do budoucna doporučuje povinný subjekt oslovovat s žádostmi o poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí vždy ty konkrétní soudy, které požadovaná rozhodnutí vydaly. A to i v případě, že kompletním spisem v listinné podobě aktuálně nedisponují, například kvůli dovolacímu řízení. Jednotlivá svá rozhodnutí totiž mají všechny soudy neustále k dispozici taktéž ve vlastní elektronické databázi.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Přílohy (elektronické):
6Cm85_2014.pdf
5Cmo315_2015.pdf