Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 8/2017

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti advokáta JUDr. I. V. (dále také jako „žadatel“), ze dne 20. 1. 2016, sp. zn. Zin 8/2017,

takto:

Podle § 15 odst. 1 v souladu s § 2 odst. 4 ve spojení s § 3 odst. 3 Informačního zákona se žádost JUDr. I. V. ze dne 20. 1. 2017 částečně o d m í t á v místě, kde je vztažena k občanskoprávním řízením.
O d ů v o d n ě n í :

Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.“ Důvodem pro odložení žádosti může být neexistující informace, tj. informace, kterou povinný subjekt nedisponuje. V takovém případě se jedná o požadavek na vytvoření nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 Informačního zákona, který uvádí: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“. Podle § 3 odst. 3 Informačního zákona pak „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“

Žadatel se prostřednictvím žádosti sp. zn. Zin 8/2017 u povinného subjektu konkrétně domáhá „poskytnutí všech hodnotících zpráv, analyzujících rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů ČR ve věci náhrad nemajetkové újmy podle ustanovení § 2959 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku; a to jak v trestněprávních řízeních, tak i v řízeních občanskoprávních.“

Povinný subjekt k tomu uvádí, že z rozhodovací činnosti ve věci náhrad nemajetkové újmy v občanskoprávních sporech oddělení dokumentace a analytiky judikatury ČR Nejvyššího soudu v minulosti nevypracovalo (a v současnosti ani nevypracovává) žádnou hodnotící zprávu. V konkrétní části žádosti, vztažené k občanskoprávním řízením, se proto jedná o požadavek na poskytnutí neexistující informace. Zmíněné oddělení Nejvyššího soudu vypracovalo od předloňského roku pouze 5 hodnotících zpráv, které se týkají rozhodování nalézacích a odvolacích soudů při rozhodování v adhezním řízení o nárocích na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností.

Poučení:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) Informačního zákona

Povinný subjekt zasílá žadateli v přílohách celkem 5 hodnotících zpráv oddělení dokumentace a analytiky judikatury ČR, které podrobně mapují rozhodování nalézacích a odvolacích soudů při rozhodování v adhezním řízení o nárocích na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti žadatel nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákonaPřílohy (elektronické):
Hodnotícízpráva18122015.docx
Hodnotícízpráva29012016.docx
Hodnotícízpráva28042016.docx
Hodnotícízpráva31082016.docx
Hodnotícízpráva30112016.docx