Předseda Krajského soudu v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst kandidátů na soudce s přidělením k výkonu soudcovské funkce u okresního soudu v působnosti Krajského soudu v Praze

Předpoklady pro účast ve výběrovém řízení:
Státní občanství České republiky.
Způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.
Zkušenosti a morální vlastnosti dávající záruku, že uchazeč bude funkci soudce řádně zastávat.
Věk (dosažený nejpozději dnem 31. 8. 2019) nejméně 30 let.
Vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice.
Složení odborné justiční zkoušky, advokátní zkoušky, závěrečné zkoušky právního čekatele, notářské zkoušky, odborné exekutorské zkoušky, anebo výkon funkce soudce Ústavního soudu alespoň po dobu 2 let.
Předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

Adresa a lhůta pro podání přihlášky do výběrového řízení:
Přihláška do výběrového řízení se podává písemně na podatelně Krajského soudu v Praze, náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5, v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení na kandidáty na soudce“.
Uchazeč podává přihlášku na předepsaném formuláři ve lhůtě do 25. února 2019 do 12 hodin a k přihlášce je povinen připojit stanovené doklady.
Lhůta pro podání přihlášky je zachována, bude-li přihláška doručena do podatelny Krajského soudu v Praze v poslední den lhůty, tj. do 25. února 2019 do 12 hodin.

K přihlášce je uchazeč povinen připojit:
1) Vlastnoručně psaný strukturovaný životopis s přehledem dosavadní právní praxe, odborné, publikační, pedagogické anebo jiné tvůrčí či odborné činnosti, která může být významná pro posouzení předpokladů pro výkon funkce soudce.
2) Motivační dopis (s označením okresního soudu v působnosti Krajského soudu v Praze, u něhož má uchazeč zájem především působit ve funkci soudce).
3) Potvrzení matriky o státním občanství ČR.
4) Ověřenou kopii dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání získaném řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice (vysvědčení o státní zkoušce + diplom), popř. o získání akademického titulu a o dosažení vědeckých nebo vědecko-pedagogických hodností a o dalším odborném vzdělání.
5) Ověřenou kopii dokladu o složení odborné justiční zkoušky nebo jiné zkoušky jí na roveň postavené.
6) Výpis z Rejstříku trestů ne starší než dva měsíce.
7) Čestné prohlášení o bezúhonnosti (postih za přestupky a jiné správní delikty pro úmyslné protiprávní jednání).
8) Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce soudce.
9) Uchazeč narozený před 1. 12. 1971 ověřenou kopii lustračního osvědčení vydaného po 30. 6. 2001 a prohlášení podle § 4 odst. 3 a § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dále uchazeč může k přihlášce předložit:
Doklad o evidenci v profesní komoře.
Hodnocení z dosavadních pozic (hodnocení soudců, funkcionářů soudů, advokátů, státních zástupců, notářů a exekutorů, rovněž hodnocení od soudů a soudců, u nichž uchazeč vykonával svou činnost a případně též pracovní posudek od dosavadního zaměstnavatele).

Termíny a pravidla výběrového řízení:
Výběrové řízení proběhne způsobem, který je vymezen v připojené informaci o výběrovém řízení, a zahrnuje posouzení přihlášky, písemný test a pohovor před komisí.
Písemná část (písemný test), kterou organizuje Justiční akademie v Kroměříži, proběhne ve dnech 11. až 14. března 2019.
Ústní část (pohovory), kterou organizuje Krajský soud v Praze, proběhne ve dnech 26. až 29. března 2019.
Náhradní termín účastí na písemné a ústní části výběrového řízení se nepřipouští.
Předseda Krajského soudu v Praze si vyhrazuje právo výběrového řízení zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče o funkci kandidáta soudce, popřípadě zrušit výběr uchazeče, jestliže nevyhoví podmínkám uvedeným v Informaci o výběrovém řízení.

Kontaktní osoba pro další informace a jednání:
Krajský soud v Praze, personální oddělení – vedoucí Kateřina Hůlková, č. dv. 205, telefon + 420 257 005 425, e-mail: khulkova@ksoud.pha.justice.cz


Informace k VŘ
Vyhlášení VŘ
Přihláška