Předseda Krajského soudu v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volných míst justičních čekatelů pro obvod Krajského soudu v Praze.

Předseda Krajského soudu v Praze podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 382/2017 Sb. o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení volných míst justičních čekatelů pro obvod Krajského soudu v Praze.


Za přihlášené se považují všichni uchazeči, kteří budou ke dni 23. srpna 2019 registrováni v „Evidenci zájemců o přijetí do přípravné služby justičních čekatelů“ vedené u Ministerstva spravedlnosti ČR, a kteří při registraci uvedli obvod Krajského soudu v Praze jako místo, v němž mají zájem vykonávat přípravnou službu justičních čekatelů, ledaže by písemně sdělili personálnímu oddělení Krajského soudu v Praze, že se výběrového řízení nechtějí zúčastnit.

Každý v této evidenci registrovaný uchazeč, který se hodlá zúčastnit výběrového řízení. je povinen ve lhůtě do 30. srpna 2019 do 12:00 hod. doručit na podatelnu Krajského soudu v Praze v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení na justiční čekatele“ vyplněný DOTAZNÍK, k němuž připojí:
a) stručný životopis psaný vlastní rukou,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 2 měsíců,
c) ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 odst. 1 a 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů*)
d) ověřené doklady o skončení studia na právnické fakultě (§ 55 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách - (2) Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu a o dosažení akademického titulu, vědecké nebo vědecko-pedagogické hodnosti.
e) prohlášení o informacích o ochraně osobních údajů


Výběrové řízení - justiční čekatelé KS v Praze
Dodatek č. 1 k výběrovému řízení