Členství soudců Nejvyššího soudu v KSČ do roku 1989

Datum: 12/27/2010

Na základě dotazu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 517/10, zaslání seznamu soudců Nejvyššího soudu, kteří byli ke dni 17. 11. 1989 členy nebo kandidáty Komunistické strany Československa, sděluji:

Podle citovaného nálezu Ústavního soudu údaj o členství v KSČ ke dni 17. 11. 1989 není chráněným citlivým osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nicméně to nic nemění na podmínce zákona č. 106/1999 Sb., že musí jít o informace vztahující se k působnosti povinného subjektu, kterými povinný subjekt disponuje, anebo je povinen disponovat. Ostatně nález ponechal otázku, kdo a za jakých podmínek je povinným subjektem k poskytnutí takové informace, otevřenou a bude ji muset teprve řešit Nejvyšší správní soud v dalším řízení.V návaznosti na uvedené je třeba dodat, že poskytnutí informace o členství v KSČ ke dni 17. 11. 1989 není podmínkou výkonu funkce soudce ve smyslu § 60 zákona č. 6/2002 Sb., s tím že v osobních spisech soudců Nejvyššího soudu není tento údaj evidován. Předsedkyně Nejvyššího soudu se proto obrátila na své kolegy s žádostí o poskytnutí údaje o členství v politických stranách a hnutích, nejen v KSČ a nejen k 17. 11. 1989 a o vyslovení souhlasu s jejich zpřístupněním třetím osobám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Mohu proto pouze sdělit, že předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová, soudce Nejvyššího soudu jmenovaný prezidentem republiky místopředsedou soudu s účinností od 1. 1. 2011 JUDr. Roman Fiala, soudci trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Vladimír Jurka a JUDr. Jindřich Urbánek, soudci občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Ludvík David, CSc., JUDr. Miroslav Gallus, Mgr. Michal Králík, Ph.D., JUDr. Vladimír Mikušek, JUDr. Petr Šuk, Mgr. Filip Cileček, Mgr. Petr Kraus, Mgr. Jiří Zavázal a soudci dočasně přidělení k Nejvyššímu soudu podle § 68 zákona č. 6/2002 Sb. JUDr. Pavlína Brzobohatá, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., JUDr. Pavel Simon a JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., nebyli ke dni 17. 11. 1989 členy KSČ.
Ke dni 17. 11. 1989 byli členy KSČ : JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Antonín Draštík, JUDr. Jan Engelmann, JUDr. Kateřina Hornochová, JUDr. Petr Hrachovec, JUDr. František Ištvánek, JUDr. Věra Kůrková, JUDr. Blanka Moudrá, JUDr. Danuše Novotná, JUDr. Jiří Pácal, JUDr. Mojmír Putna, JUDr. Jiří Spáčil, CSc., prof. JUDr. Pavel Šámal,  Ph. D., JUDr. Marta Škárová a JUDr. Vladimír Veselý.