Doručované písemnosti podle § 334 odst. 1 zák. práce musí obsahovat vlastnoruční podpis jednající osoby

Autor: Petr Knötig | 03/19/2012

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího sudu v Brně schválilo ke zveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3278/2010, který se týká doručení písemností podle § 334 odst. 1 zákoníku práce. Tedy jde o písemnosti týkající se zniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový nebo platový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. U těchto listin pak musí být zaměstnanci doručena ta, na které je vlastnoruční podpis jednající osoby.

Právní věta:


Při osobním doručování písemností uvedených v ustanovení § 334 odst. 1 zák. práce do vlastních rukou zaměstnance musí být zaměstnanci předána (odevzdána) do vlastních rukou listina s vlastnoručním podpisem jednající osoby; nestačí, jestliže zaměstnavatel umožní zaměstnanci seznámit se s obsahem listiny s vlastnoručním podpisem jednající osoby například tím, že mu ji předloží k nahlédnutí, a poté mu předá pouze fotokopii této listiny, která obsahuje jen grafickou napodobeninu tohoto podpisu.


Nejvyšší soud v rámci své sjednocující soudní praxe vydal stanovisko, které bude zapsáno do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, na základě dovolacího řízení 21 Cdo 3278/2010 ve věci neplatnosti odvolání z funkce a výpovědi z pracovního poměru tajemnice Statutárního město Ostrava - Úřadu městského obvodu Nová Ves.
Dopisem ze dne 5. 5. 2008 žalovaný (starostka Statutárního města Ostrava – Městský obvod Nová Ves) sdělil žalobkyni, že jí ve smyslu ustanovení § 52 písm. g) zák. práce dává výpověď z pracovního poměru. Žalobkyně se domáhala, aby bylo určeno, že odvolání z funkce tajemníka Úřadu městského obvodu Nová Ves a výpověď z pracovního poměru ze dne 5. 5. 2008 jsou neplatné, neboť žádné pracovní povinnosti neporušila.
Starostka předala dne 5. 5. 2008 žalobkyni do trvalé dispozice pouze fotokopii listiny ze dne 5. 5. 2008. Byl totiž vyhotoven pouze jeden originál uvedené listiny s vlastnoručním podpisem starostky. Starostka vyhotovila fotokopii originálu této listiny, kterou předala žalobkyni poté, co žalobkyně potvrdila svým podpisem na originálu listiny její
převzetí.
Okresní soud Ostrava žalobu o neplatnosti výpovědi z pracovního poměru zamítl.
V rámci odvolacího řízení Krajský soud v Ostravě tento rozsudek zrušil a rozhodl, že odvolání žalobkyně z funkce tajemnice a výpověď z pracovního poměru dané žalobkyni dopisem ze dne 5. 5. 2008 jsou neplatné, a rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů 3.000,- Kč. Souhlasil s žalobkyní, že soud prvního stupně se dostatečným způsobem nevypořádal s její námitkou týkající se písemné formy a doručení odvolání z funkce a výpovědi z pracovního poměru. Zopakoval proto důkaz účastnickým výslechem žalobkyně, na základě kterého zjistil, že starostka předala dne 5. 5. 2008 žalobkyni do trvalé dispozice pouze fotokopii listiny ze dne 5. 5. 2008. Byl totiž vyhotoven pouze jeden originál uvedené listiny s vlastnoručním podpisem starostky.
Žalovaný, tedy Statutární město Ostrava, podalo dovolání a navrhovalo, aby Nejvyšší soud v Brně rozsudek krajského soudu zrušil.
Nejvyšší soud však dovolání zamítl a dal za pravdu Krajskému soudu v Ostravě, že odvolání z funkce a výpověď jsou neplatné a to právě z důvodu, že žalobkyně nedostala listiny s originálním podpisem.