JUDr. Brožová oceněna stříbrnou medailí A. Randy

Autor: Ing. Petr Knötig | 11/05/2013

Jednota českých právníků udělila předsedkyni Nejvyššího soudu JUDr. Ivě Brožové stříbrnou medaili Antonína Randy. Medaile Antonína Randy se považuje za nejprestižnější ocenění, které Jednota českých právníků uděluje. Medaile byla JUDr. Brožové udělena za celoživotní práci, zejména pak za prosazování nezávislosti české justice. Cenu si JUDr. Brožová převzala v pondělí 4. 11. 2013 v Praze ve Vlasteneckém sále Karolina.

Profesní životopis JUDr. Brožové


JUDr. Brožová se narodila v roce 1951 jako dcera anglického letce. Promovala na Právnické fakultě University J. E. Purkyně v Brně (nyní Masarykova universita) v roce 1974 s červeným diplomem. Ve stejném roce nastoupila jako čekatelka ke Krajskému soudu v Brně a stala se externím učitelem brněnské právnické fakulty, kde působila do roku 1978. V roce 1975 se stala soudkyní Městského soudu v Brně a složila doktorskou rigorózní zkoušku. V roce 1990 opět začala působit jako rehabilitovaný externí učitel na brněnské právnické fakultě. Téhož roku se stala soudkyní Krajského soudu v Brně. Jako externí učitel i soudce se věnovala občanskému právu. V roce 1992 ukončila činnost externího učitele a stala se poradcem soudce Ústavního soudu ČSFR. Během svého působení na Ústavním soudě ČSFR se začala intenzivně věnovat problematice ústavní a základních lidských práv. V roce 1993 byla jmenována soudkyní Ústavního soudu ČR. Roku 1998 studovala jeden term na Universitě v Essexu - katedra lidských práv. V roce 1999 se stala soudkyní Nejvyššího soudu a v roce 2000 začala vykonávat funkci předsedkyně Občanskoprávního kolegia. V roce 2002 byla jmenována předsedkyní Nejvyššího soudu. Příležitostně publikuje.


Zakladatel prof. Antonín rytíř Randa
Prof. Randa patří mezi významné představitele české právní vědy druhé poloviny 19. století zejména v odvětví občanského práva. Ve vědeckém životě, počínaje šedesátými léty, posiloval český element a spoluvytvářel institucionální zázemí české právní fronty v monarchii. Vysloužil si uznání z nejvyšších vládních míst. Jeho hlavní vědecké práce dodnes patří k základům civilistiky.
Antonín Randa, rodák z Bystřice n. Úhlavou u Nýrska (nar. 8. 7. 1834), začal svá středoškolská studia v Klatovech, ukončil je v Praze. Ve vzdělávání pokračoval na právnické fakultě pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity. Pražské studium doplňoval pobyty a cestami po západní Evropě. V rámci svého studia liberálního hospodářství (zejména pod vlivem "The Wealth of Nations" Adama Smithe) a z praktického poznání hospodářského vývoje v různých západních zemích dospěl k názoru, že nejdůležitější pro vytváření národního hospodářství, je právní stav a legální zaručení privátního vlastnictví všem občanům, na závěr univerzitních studií si proto zvolil jako oblast odborného zájmu soukromé a především majetkové právo. Ve svých 22 letech, roku 1856, absolvoval právnickou fakultu, o dva roky později získal titul doktora práv a po další čtyři roky se věnoval soudní praxi. Už v této době projevoval mimořádné schopnosti k vědecké práci. Předložil a roku 1860 obhájil na právnické fakultě v Praze habilitační práci.
Roku 1862 byl Ant. Randa jmenován mimořádným profesorem občanského, obchodního a směnečného práva a začal se plně věnovat pedagogické a vědecké práci na univerzitě. Roku 1868, ve věku 34 let, byl Ant. Randa jmenován řádným profesorem. Jeho působení na univerzitě vedle běžných povinností uznávaného učitele směřovalo k soustavné přípravě osamostatnění české univerzity výchovou jejích budoucích učitelů. Téměř všichni profesoři české právnické fakulty byli jeho žáky. Taktéž byl po rozdělení pražské univerzity jejím druhým rektorem (1883), dvakrát byl zvolen děkanem české právnické fakulty. Roku 1898 byl prof. Randa panovníkem povýšen do rytířského stavu. Jeho vědecké působení bylo oceněno řádným členstvím v I. třídě České akademie pro vědy, slovesnost a umění, jejíž byl od roku 1908 prezidentem. Snad samozřejmé bylo i jeho členství v Královské české společnosti nauk. V letech 1904 - 1906 pracoval v politicky obtížné funkci "ministra krajana" v Koerbrově vládě. Od roku 1908 byl Randa předsedou správní rady Hlávkovy nadace, tuto jeho činnost přerušila ž smrt 6. října 1914.