NS odmítl dovolání NSZ v případu tří manažerů H-Systém

Autor: Ing. Petr Knötig | 09/25/2013

Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyššího státního zástupce, které podal v neprospěch manažerů H-Systém Ing. J. E., JUDr. L. T. a J. V.

Nejvyšší soud ve shodě se svou dosavadní rozhodovací praxí dospěl k závěru, že v posuzované věci obviněných není pochyb o tom, že k 1. 1. 2013 se jednalo o pravomocně neskončené trestní stíhání ve smyslu podmínky uvedené v čl. II amnestie.


Nejvyšší soud samozřejmě nemíní nijak bagatelizovat předmětnou trestnou činnost obviněných a zvláště postižení enormně velkého počtu poškozených škodou, jejíž celková výše dosahuje obrovských rozměrů, avšak z čl. II amnestie, jehož znění je výše uvedeno, nijak nevyplývá, že by prezident republiky omezil či podmínil jeho aplikaci způsobem provedení činu, výší způsobené škody nebo počtem poškozených. Znovu je třeba připomenout, že aplikace článku II amnestie vyžaduje kumulativní splnění výše již uvedených čtyř podmínek a jiné (další) podmínky v něm uvedeny nejsou.
K tomu je třeba dodat, že Nejvyšší soud na základě dovolání nejvyššího státního zástupce dne 30. 10. 2012 zrušil uložené tresty, protože byly vzhledem k závažnosti spáchaného zločinu nízké a nařídil Vrchnímu soudu v Praze otázku výše trestu znovu projednat a rozhodnout. V tomto okamžiku zůstala v platnosti jen otázka viny, což ovšem znamená, že věc není pravomocně skončena, pokud chybí pravomocný výrok o trestu. K uznání pravomocného skončení věci musí být v právní moci jak výrok o vině, tak i výrok o trestu.
Než vrchní soud stihl věc projednat a rozhodnout, vyhlásil prezident ČR 1. 1. 2013 amnestii. Z jejího obsahu je patrné, že čl. II amnestie se vztahuje na trojici stíhaných a Nejvyšší soud neměl v tomto případě jinou možnost, než aplikaci amnestie prezidenta ČR potvrdit.
Pro poškozené toto rozhodnutí neznamená definitivní konec s nároky na odškodnění, protože jak připomenul Ústavní soud, poškození mohou své nároky na náhradu škody uplatnit v řízení ve věcech občanskoprávních, přičemž zákonem č. 167/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou poškození, kteří řádně uplatnili nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z důvodu rozhodnutí prezidenta republiky, osvobozeni od soudních poplatků.
Za těchto okolností nezbylo, než dovolání nejvyššího státního zástupce pro neopodstatněnost odmítnout.
Bližší podrobnosti zatím nelze sdělit, protože odůvodnění ještě nebylo doručeno účastníkům řízení.