Nejvyšší soud k problematice zastavení exekuce, která již byla provedena

S nebývalým mediálním ohlasem se tento týden setkalo rozhodnutí senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 15. 8. 2017 ve věci sp. zn. 20 Cdo 3331/2017-76. Senát pod vedením JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. v usnesení konstatoval, že "Exekuci lze vést výhradně na základě způsobilého exekučního titulu a pro případ, že tomu tak není, musí být exekuce zastavena i poté, co pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy.“ Přestože Nejvyšší soud v rámci daného řízení posuzoval výlučně tuto výše uvedenou otázku, objevily se v tisku spekulace, že takové rozhodnutí může například pro klienty úvěrových společností znamenat, že se jim budou peníze vymožené exekucí vracet. Nejvyšší soud zdůrazňuje, že touto otázkou se v rámci předmětného řízení vůbec nezabýval a je nanejvýš předčasné predikovat výsledek případného nalézacího řízení, zahájeného povinným jako žalobcem o vydání bezdůvodného obohacení, které podle jeho názoru mělo vzniknout tím, že exekuce byla provedena.
Nejvyšší soud zároveň zveřejňuje odkaz na anonymizované znění usnesení sp. zn. 20 Cdo 3331/2017-76 ze dne 15. 8. 2017.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
20. 9. 2017