Nejvyšší soud odmítl dovolání ve sporu o zaplacení Kč 25 468 000,- a vrácení 20 ks střel 9M114ŠTURM

Autor: Ing. Petr Knötig | 04/18/2012

Nejvyšší soud v Brně odmítl dovolání České republiky – ministerstva obrany a firmy Omnipol a. s. v dovolání o zaplacení 25 498 000,- Kč oproti vydání 20 ks střel 9M114ŠTURM. Dovolání 23 Cdo 1514/2010 bylo odmítnuto jako nepřípustné.

Spor začal u Obvodního soudu pro Prahu1, který 8. 4. 2009 zamítl žalobu aby žalovaný Omnipol byl uznán povinným zaplatit žalobkyni Kč 25,498.000,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 2,5% p.a. z této částky za dobu od 18. 3. 2005 do zaplacení, proti vydání 20 kusů střel 9M114 ŠTURM specifikovaných čísel, soud prvního stupně současně, že žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení částku Kč 220.810,- Kč


Po provedeném dokazování a na základě učiněných skutkových zjištění soud prvního stupně dovodil, že žalobkyně neprokázala totožnost střel číselně uvedených v žalobě se střelami, jež právní předchůdce žalovaného žalobkyni dne 8. 12. 2000, skutečně dodal, takže žalobní návrh na zaplacení resp. vrácení zaplacené kupní ceny za předmětné střely, nemůže být úspěšný.
Soud prvního stupně uvedl, že žalobkyně uplatňovala právo vyplývající z ustanovení § 351 odst. 2 obchodního zákoníku (dále též „obch. zák.“) o vrácení plnění po odstoupení od kupní smlouvy ze dne 25. 10. 2000, učiněné žalobkyní v září 2004. Předpokladem úspěšnosti žalovaného nároku musí být zjištění, že žalobkyně byla připravena vrátit žalovanému právě to plnění, které obdržela od právní předchůdkyně žalovaného, tj. 20 ks střel daného typu individuálně číselně určených, dodaných na základě předmětné kupní smlouvy dne 8. 12. 2000, které byly údajně vadné pro ztrátu životnosti.
Vzhledem k tomu, že žalobkyně neprokázala, že obdržela od žalovaného právě tvrzených specifikovaných 20 ks střel, soud prvního stupně žalobu zamítl pro neunesení důkazního břemene.
Ve věci dále rozhodoval Městský soud v Praze, který 24. 11. 2009 potvrdil výrok soudu prvního stupně a rozhodl o nákladech řízení ve výši Kč 155 384,20.
Žalobkyně podala dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně a uvedla, že dovolání je podle ní přípustné a důvodné pro nesprávné právní posouzení věci a že je též postiženo vadami, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.
Nejvyšší soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu nemá ve věci samé po právní stránce zásadní význam a proto dovolání jako nepřípustné odmítl.